สำนักปลัด
 • นายศักดาเดช โพธิ์เพชร

  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

  รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด เทศบาลตำบลควนศรี

 • นายศักดาเดช โพธิ์เพชร

  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

 • นายอภินันท์ นามนวล

  นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

 • นางสารภี แต้มจันทร์

  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

 • นายวรวิทย์ เนติบำรุง

  นิติกรชำนาญการ

 • นางสาวพจมาน สว่างวงษ์

  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

 • นายจิรวัฒน์ ทิมจร

  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

 • นายวินัย คมกล้า

  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

 • นางสาวสุฑารินทร์ ประเทพ

  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 • นางสาวธนพร จรรยา

  ครูผู้ดูแลเด็ก

 • ว่าง

  นักวิชาการสาธารณสุข

 • ว่าง

  เจ้าพนักงานสุขาภิบาล

 • ว่าง

  ผู้ช่วยครูดูแลเด็ก

 • นางสาวรองดาว สุมน

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 • นางศิริวรรณ ซุ่นยะโม

  ผู้ดูแลเด็ก

 • ว่าที่ร้อยตรีหญิง จันทิมา ขะหงวน

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 • นายบุญเลิศ มณีฉาย

  คนงาน

 • นางอารีย์วรรณ บุญประเสริฐ

  แม่บ้าน

 • นายเชาวลิต บุญร่ม

  คนงาน

 • นายวิทยา หลักซุม

  นักการภารโรง