คณะผู้บริหาร
 • นายธีระ โพธิ์เพชร

  นายกเทศมนตรีตำบลควนศรี

  087-2742814

 • นายพงศ์สิทธิ์ เกษเพ็ชร

  รองนายกเทศมนตรีตำบลควนศรี

  085-7779722

 • นายวัชรา พงษ์สุวรรณ์

  รองนายกเทศมนตรี

  098-4861952

 • ว่าที่ ร.ต.ธรณินทร์ สุขอ่อน

  เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลควนศรี

  0857948124

 • นายโกมล นิ่มงาม

  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลควนศรี

  089-8676464