คณะผู้บริหาร
 • นายธีระ โพธิ์เพชร

  นายกเทศมนตรีตำบลควนศรี

  087-2742814

 • นายบำเรอ เชื้อพุฒ

  รองนายกเทศมนตรีตำบลควนศรี

  098-0250284

 • นายพงศ์สิทธิ์ เกษเพ็ชร

  รองนายกเทศมนตรีตำบลควนศรี

  085-7779722

 • นายวัชรา พงษ์สุวรรณ

  เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลควนศรี

  098-4861952

 • นายโกมล นิ่มงาม

  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลควนศรี

  089-8676464