สมาชิกสภาเทศบาลตำบลควนศรี
 • นายวราภรณ์ เชื่องช้าง

  ประธานสภาเทศบาลตำบลควนศรี

 • นายสหัส เกลี้ยงกลม

  รองประธานสภาเทศบาลตำบลควนศรี

 • นายปรีชา เรือนสูง

  เลขานุการสภาเทศบาลตำบลควนศรี

 • นางอามร ทองสาร

  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลควนศรี เขต 1

 • นายบัญชา ด้วงเรือง

  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลควนศรี เขต 2

 • นายประสิทธิ์ สุทิน

  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลควนศรี เขต 1

 • นายสุริยา พรหมนคร

  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลควนศรี เขต 1

 • นายวิรัช จันทบูรณ์

  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลควนศรี เขต 2

 • นายประยุทธ คงคชวัน

  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลควนศรี เขต1

 • นายสมเจต รักสม

  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลควนศรี เขต 2

 • นายธัชพล ไทยเกิด

  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลควนศรี เขต1

 • นายสมพร ปานศิริ

  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลควนศรี เขต 2