ข่าวประชาสัมพันธ์
การบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร พ.ศ.2522
16 สิงหาคม 2566

50


การบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 อย่างเคร่งครัด หากพบอาคารใดมีการดัดแปลงหรือไม่มั่นคงแข็งแรง รวมทั้งมีวัสดุ สิ่งของ หรือสิ่งผิดปกติที่ไม่ได้รับอนุญาตมาเก็บไว้ในอาคารก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยทันที