ภาพกิจกรรม
ผลการดำเนินกิจกรรมโครงการอบรมให้ความรู้ด้านการดำเนินการศูนย์ยุติธรรมชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
3658
29 มีนาคม 2566

ผลการดำเนินกิจกรรมโครงการอบรมให้ความรู้ด้านการดำเนินการศูนย์ยุติธรรมชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  ในวันที่  29 มีนาคม 2566  โดยเทศบาลตำบลควนศรี จะเห็นได้ว่าผู้บริหาร คณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน พนักงานเทศบาลตำบลควนศรี รวมทั้งประชาชนในเขตเทศบาลตำบลควนศรี ให้ความสนใจและเข้าร่วมการฝึกอบรม จึงทำให้โครงการดังกล่าวดำเนินการสำเร็จบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้