Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
   
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลควนศรี หมู่ที่ 2 ตำบลควนศรี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84270 เบอร์โทร 077-267049 fax 077-267049  
 
   ข้อมูลพื้นฐานเทศบาล
   ประวัติความเป็นมา
   แผนที่และการเดินทาง
   โครงสร้างการบริหาร
   ยุทธศาสตร์การพัฒนา
   วิสัยทัศน์และพันธกิจ
   ผลงานเทศบาล
   กฎหมายและระเบียบ
   มาตรฐานการปฎิบัติงาน
   อำนาจหน้าที่
   ข้อมูลผู้บริหาร
   สายตรงนายก
   นโยบายผู้บริหาร
   แหล่งท่องเที่ยว
   นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 
แผนพัฒนาเทศบาล
   แผนพัฒนาท้องถิ่น
   แผนดำเนินงานประจำปี
   แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
   คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
   ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
   E-Service
   แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
   แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
   นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   ช่องทางเเจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
   เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
   การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
   การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
   การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
   แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตประจำปี
   มาตรการเผยเเพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
   มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
   มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   การดำเนินการตามมาตรการการส่งเสริมคุณธรรม เเละความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
   นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
   ประมวลจริยธรรม
เทศบัญญัติ
   เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
   เทศบัญญัติเรื่องอื่นๆ
   คู่มือบริการประชาชน
   รายงานการติดตามประเมินผลแผน
   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
งานกิจการสภา
   ประกาศกำหนดสมัยประชุม
   ประกาศเรียกประชุมสภา
   นัดประชุมสภา
   รายงานการประชุมสภา
   ระเบียบสภา
กองทุน สปสช.ทต.ควนศรี
   ระเบียบ
   ประกาศ/คำสั่ง
   รายงานการประชุม
   รายงานการเงิน
   แบบต่างๆ
   ตัวอย่างโครงการ
รายงาน
   รายงานทางการเงิน
   รายงานการประชุมผู้บริหาร
   ระเบียบสภาเทศบาลตำบลควนศรี
   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
   รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
   รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
   รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
   รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   รายงานผลการบริหารเเละพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
   แบบสอบถามความพึงพอใจการให้บริการ เทศบาลตำบลควนศรี
   รายงานการดำเนินการตามนโยบาย No Gift Policy
   การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy ของเทศบาลตำบลควนศรี
   การขับเคลื่อนจริยธรรม
   การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   หัวหน้าส่วนราชการ
   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลควนศรี
   สำนักปลัด
   กองคลัง
   กองช่าง
   หน่วยตรวจสอบภายใน
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริหาร
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๑
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อ วันที่
กำหนดวันตรวจรับพัสดุโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายควนมหาชัย - มอเก็ต หมู่ที่ 1 และ หมู่ที่ 5 ตำบลควนศรี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 88) 2 พ.ค. 2566
ประกาศกำหนดวันตรวจรับพัสดุ รถบรรทุก ขนาด 6 ล้อ แบบกระบะเทท้ายติดตั้งเครนพร้อมกระเช้าไฟฟ้า มีกำลังสูงสุดไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า กระเช้ายกได้ไม่น้อยกว่า 12.00 เมตร จำนวน 1 คัน (ดู : 10) 26 เม.ย. 2566
ผู้ชนะการเสนอราคาการขายต้นมะฮอกกานี จำนวน 4 ต้น (ดู : 19) 5 เม.ย. 2566
ประกาศกำหนดวันตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนางพะยอมถึงบ้านนายสิทธิพร ซอยประชาอุทิศ 4 หมู่ที่ 1 บ้านควนมหาชัย ตำบลควนศรี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 18) 9 มี.ค. 2566
ประกาศกำหนดวันตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยโรงเรียนบ้านควนพรุพี ผ่านศาลาหมู่บ้านถึงสามแยกบ้านนายสมพงษ์ พัฒน์ศรีทอง หมู่ที่ 7 ตำบลควนศรี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 14) 9 มี.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายควนมหาชัย - มอเก็ต หมู่ที่๑ และหมู่ที่ ๕ ตำบลควนศรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 41) 27 ธ.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านพร้อมติดตั้งถังเก็บน้ำทรงแชมเปญอขนาดความจุ 20 ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ 5 บ้านมอเก็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 57) 8 ธ.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านพร้อมติดตั้งถังเก็บน้ำทรงแชมเปญอขนาดความจุ 20 ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ 4 บ้านวังใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 38) 8 ธ.ค. 2565
ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 56) 7 ธ.ค. 2565
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านพร้อมติดตั้งถังเก็บน้ำทรงแชมเปญ ขนาดความจุ 20 ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ 5 บ้านมอเก็ต (ดู : 39) 22 พ.ย. 2565
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านพร้อมติดตั้งถังเก็บน้ำทรงแชมเปญ ขนาดความจุ 20 ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ 4 บ้านวังใหญ่ (ดู : 43) 21 พ.ย. 2565
ประกาศกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของรถส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ดู : 32) 9 พ.ย. 2565
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยโรงเรียนบ้านควนพรุพีถึงบ้านนายสมพงษ์ พัฒน์ศรีทอง (หมู่ที่ ๗) (ดู : 65) 1 ก.ย. 2565
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร และราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตซอยบ้านนางพะยอมถึงบ้านนายสิทธิพร ซอยประชาอุทิศ 4 หมู่ที่ 1 บ้านควนมหาชัย (ดู : 66) 1 ก.ย. 2565
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถบรรทุก ขนาด ๖ ล้อ แบบกระบะยกเทท้ายติดตั้งเครนพร้อมกระเช้าไฟฟ้า มีกำลังสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๕๐ แรงม้า กระเช้ายกได้ไม่น้อยกว่า ๑๒.๐๐ เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 107) 29 มิ.ย. 2565
ประชาสัมพันธ์กำหนดวันเวลาตรวจรับพัสดุ (ดู : 68) 27 มิ.ย. 2565
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถบรรทุก ขนาด 6 ล้อ แบบกระบะยกเท้ายติดตั้งเครนพร้อมกระเช้าไฟฟ้า มีกำลังสูงสุดไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า กระเช้ายกได้ไม่น้อยกว่า 12.00 เมตร จำนวน 1 คัน (ดู : 81) 23 มิ.ย. 2565
ประกาศกำหนดวันตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้าง คสล.ซอยประมินทร์ ม.3 บ้านโคกเหรียง (ดู : 82) 1 มิ.ย. 2565
ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ประมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน (ดู : 104) 17 มี.ค. 2565
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ บ้านโคกเหรียง (ติดตั้งถังเก็บน้ำทรงแชมเปญ ขนาดความจุ ๒๐ ลบ.ม.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 103) 14 มี.ค. 2565
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างลานกีฬา สนามฟุตซอล หมู่ที่ 1 บ้านควนมหาชัย (ดู : 115) 11 มี.ค. 2565
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านโคกเหรียง (ดู : 88) 9 มี.ค. 2565
ตารางแสดงวงเงินที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้างโครงการจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยาง ผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (AC) ถนนสายวัดควน-โคกเหรียง หมู่่ที่ 8 บ้านควนวัด-หมู่ที่ 3 บ้านโคกเหรียง ตำบลควนศรีฯ (ดู : 137) 14 ธ.ค. 2564
เรื่อง กำหนดวันตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างพนังกั้นน้ำบริเวณศาลา หมู่ที่ 5 บ้านมอเก็ต ตำบลควนศรี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 206) 3 ส.ค. 2564
ประกาศเทศบาลตำบลควนศรี เรื่อง กำหนดวันตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านควนพรุพี (ติดตั้งถังเก็บน้ำทรงแซมเปญ ขนาดความจุ 20 ลูกบาศก์เมตร) (ดู : 240) 4 มิ.ย. 2564
ประกาศเทศบาลตำบลควนศรี เรื่อง กำหนดวันตรวจรับพัสดุโครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สายทุ่งกรูด ของหมู่ที่ 5 บ้านมอเก็ต ตำบลควนศรี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 232) 13 พ.ค. 2564
ประกาศเทศบาลตำบลควนศรี เรื่อง กำหนดวันตรวจรับพัสดุโครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สายประชาอุทิศ 1 หมู่ที่ 1 บ้านควนมหาชัย ตำบลควนศรี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 252) 13 พ.ค. 2564
ประกาศเทศบาลตำบลควนศรี เรื่อง กำหนดวันตรวจรับพัสดุโครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สายวังใหญ่ – ท่าชี ของหมู่ที่ 4 บ้านวังใหญ่ ตำบลควนศรี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 214) 13 พ.ค. 2564
ประกาศเทศบาลตำบลควนศรี เรื่อง กำหนดวันตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างสนามกีฬาฟุตซอล (กลางแจ้ง) ณ โรงเรียนบ้านควนพรุพี หมู่ที่ 7 บ้านควนพรุพี ตำบลควนศรี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 215) 5 พ.ค. 2564
กำหนดวันตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (ติดตั้งถังเก็บน้ำทรงแซมเปญ ขนาดความจุ 20 ลูกบาศก์เมตร) ของหมู่ที่ 1 บ้านควนมหาชัย และโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยประชาอุทิศ3 (ซอยลุงกล่ำ-บ้านนายวันชัย) หมู่ที่ 1 บ้านควนมหาชัย (ดู : 202) 2 เม.ย. 2564
กำหนดวันตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยประชาอุทิศ 3 (ซอยลุงกล่ำ – บ้านนายวันชัย) หมู่ที่ 1 บ้านควนมหาชัย (ดู : 207) 31 มี.ค. 2564
กำหนดวันตรวจรับวัสดุโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (ติดตั้งถังเก็บน้ำทางแซมเปญ ขนาดความจุ 20 ลูกบาศก์เมตร) ของหมู่ที่ 1 บ้านควนมหาชัย (ดู : 212) 30 มี.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติการฉุกเฉิน (กูชีพ) ระหว่างเดือนเมษาษา - กันยายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาจง (ดู : 169) 29 มี.ค. 2564
กำหนดวันตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยประชาอุทิศ 3 (ซอยลุงกล่ำ–บ้านนายวันชัย) หมู่ที่ 1 บ้านควนมหาชัย (ดู : 171) 29 มี.ค. 2564
กำหนดวันตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยประชาอุทิศ 3 (ซอยลุงกล่ำ – บ้านนายวันชัย) หมู่ที่ 1 บ้านควนมหาชัย (ดู : 163) 25 มี.ค. 2564
กำหนดวันตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน ซอยบ้านนายนิ่ง หมู่ที่ 2, หมู่ที่ 8 ตำบลควนศรี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 165) 22 มี.ค. 2564
กำหนดวันตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน ซอยพรรณี หมู่ที่ 2 ตำบลควนศรี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 178) 22 มี.ค. 2564
กำหนดวันตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างบุกเบิกถนนซอยลุงหงส์ หมู่ที่ 2 บ้านควนศรี ตำบลควนศรี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 192) 22 ก.พ. 2564
กำหนดวันตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านปากจน หมู่ที่ 4 (ดู : 161) 15 ก.พ. 2564
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยาง สายประชาอุทิศ 1 หมู่ที่ 1 บ้านควนมหาชัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 177) 29 ม.ค. 2564
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนลาดยาง สายทุ่งกรูด หมู่ที่ 5 บ้านมอเก็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 170) 29 ม.ค. 2564
กำหนดวันตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างอาคารสถานที่ตั้งถังขยะภายใน เทศบาลตำบลควนศรี (ดู : 177) 28 ม.ค. 2564
กำหนดวันตรวจรับพัสดุโครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านโคกเหรียง (ดู : 169) 18 ม.ค. 2564
ประกาศเทศบาลตำบลควนศรี เรื่อง กำหนดวันตรวจรับพัสดุโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 2 บ้านควนศรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 190) 23 พ.ย. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลควนศรี เรื่อง กำหนดวันตรวจรับพัสดุโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 3 บ้านโคกเหรียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 198) 9 พ.ย. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลควนศรี เรื่อง กำหนดวันตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ด้านหลังอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลควนศรี หมู่ที่ 2 บ้านควนศรี ตำบลควนศรี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 207) 7 ต.ค. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลควนศรี เรื่อง กำหนดวันตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยทุ่งทือพัฒนา หมู่ที่ 2 บ้านควนศรี ตำบลควนศรี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 193) 29 ก.ย. 2563
เปลี่ยนแปลงประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (ดู : 202) 8 ก.ย. 2563
เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ดู : 206) 20 ส.ค. 2563
เรื่อง กำหนดวันตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยนายนิ่ง หมู่ที่ 8 บ้านควนวัด (ตอนที่ 2) ตำบลควนศรี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 220) 7 ส.ค. 2563
เรื่อง กำหนดวันตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบนควน หมู่ที่ 3 บ้านโคกเหรียง (อ่างเก็บน้ำหนองนางไร) หมู่ที่ 3 บ้านโคกเหรียง เชื่อมต่อ หมู่ที่ 4 บ้านดอนทราย ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ครั้งที่ 2 (ดู : 203) 6 ส.ค. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลควนศรี เรื่อง กำหนดวันตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยโรงเรียนบ้านควนพรุพี ผ่านศาลาหมู่บ้านถึงสามแยกบ้านนายสมพงษ์ พัฒน์ศรีทอง (หมู่ที่ 7) ตำบลควนศรี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 247) 21 ก.ค. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลควนศรี เรื่อง กำหนดวันตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบนควน หมู่ที่ 3 บ้านโคกเหรียง (อ่างเก็บน้ำหนองนางไร) หมู่ที่ 3 บ้านโคกเหรียง เชื่อมต่อ หมู่ที่ 4 บ้านดอนทราย ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 277) 21 ก.ค. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลควนศรี เรื่อง เรื่อง กำหนดวันตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนางพะยอมถึงบ้านนายสิทธิพร (ซอยประชาอุทิศ 4) หมู่ที่ 1 บ้านควนมหาชัย และโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นคลองวัด หมู่ที่ 8 บ้านควนวัด ตำบลควนศรี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 206) 21 ก.ค. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลควนศรี เรื่อง กำหนดวันตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนางพะยอมถึงบ้านนายสิทธิพร (ซอยประชาอุทิศ 4) หมู่ที่ 1 บ้านควนมหาชัย ตำบลควนศรี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 214) 8 ก.ค. 2563
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามกีฬาฟุตซอล (กลางแจ้ง) ณ โรงเรียนบ้านควนพรุพี หมู่ที่ 7 บ้านควนพรุพี ตำบลควนศรี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ขนาดกว้าง 25 เมตร ยาว 48 เมตร และติดตั้งโคมไฟส่องสว่างสนามกีฬาฟุตซอล พร้อมอุปกรณ์และงานอื่นๆ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 266) 29 มิ.ย. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลควนศรี เรื่อง กำหนดวันตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นคลองวัด หมู่ที่ 8 บ้านควนวัด ตำบลควนศรี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 220) 18 มิ.ย. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลควนศรี เรื่อง กำหนดวันตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านปากจน (หมู่ที่ 4) ตำบลควนศรี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 210) 15 มิ.ย. 2563
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (ติดตั้งถังเก็บน้ำทรงแซมเปญ ขนาดความจุ 20 ลูกบาศก์เมตร) ของหมู่ที่ 1 บ้านควนมหาชัย ตำบลควนศรี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 228) 4 มิ.ย. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลควนศรี เรื่อง กำหนดวันตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านควนพรุพี หมู่ที่ 7 – สายบ้านในไร่ หมู่ที่ 8 (ดู : 221) 27 พ.ค. 2563
 
 หน้า  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 | 
 
เทศบาลตำบลควนศรี หมู่ที่ 2 ตำบลควนศรี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84270โทรศัพท์ : 077-267049 โทรสาร : 077-267049
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : 6841205@dla.go.th
Copyright © 2018. www.khuansri.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs