Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
   
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลควนศรี หมู่ที่ 2 ตำบลควนศรี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84270 เบอร์โทร 077-267049 fax 077-267049  
 
   ข้อมูลพื้นฐานเทศบาล
   ประวัติความเป็นมา
   แผนที่และการเดินทาง
   โครงสร้างการบริหาร
   ยุทธศาสตร์การพัฒนา
   วิสัยทัศน์และพันธกิจ
   ผลงานเทศบาล
   กฎหมายและระเบียบ
   มาตรฐานการปฎิบัติงาน
   อำนาจหน้าที่
   ข้อมูลผู้บริหาร
   สายตรงนายก
   นโยบายผู้บริหาร
   แหล่งท่องเที่ยว
   นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 
แผนพัฒนาเทศบาล
   แผนพัฒนาท้องถิ่น
   แผนดำเนินงานประจำปี
   แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
   คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
   ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
   E-Service
   แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
   แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
   นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   ช่องทางเเจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
   เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
   การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
   การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
   การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
   แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตประจำปี
   มาตรการเผยเเพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
   มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
   มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   การดำเนินการตามมาตรการการส่งเสริมคุณธรรม เเละความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
   นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
   ประมวลจริยธรรม
เทศบัญญัติ
   เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
   เทศบัญญัติเรื่องอื่นๆ
   คู่มือบริการประชาชน
   รายงานการติดตามประเมินผลแผน
   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
งานกิจการสภา
   ประกาศกำหนดสมัยประชุม
   ประกาศเรียกประชุมสภา
   นัดประชุมสภา
   รายงานการประชุมสภา
   ระเบียบสภา
กองทุน สปสช.ทต.ควนศรี
   ระเบียบ
   ประกาศ/คำสั่ง
   รายงานการประชุม
   รายงานการเงิน
   แบบต่างๆ
   ตัวอย่างโครงการ
รายงาน
   รายงานทางการเงิน
   รายงานการประชุมผู้บริหาร
   ระเบียบสภาเทศบาลตำบลควนศรี
   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
   รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
   รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
   รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
   รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   รายงานผลการบริหารเเละพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
   แบบสอบถามความพึงพอใจการให้บริการ เทศบาลตำบลควนศรี
   รายงานการดำเนินการตามนโยบาย No Gift Policy
   การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy ของเทศบาลตำบลควนศรี
   การขับเคลื่อนจริยธรรม
   การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
   รายงานสถิติผู้มารับบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลควนศรี
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   หัวหน้าส่วนราชการ
   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลควนศรี
   สำนักปลัด
   กองคลัง
   กองช่าง
   หน่วยตรวจสอบภายใน
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริหาร
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๑
  ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ วันที่
ประชาสัมพันธ์ แผนงาน โครงการ ประเภทรายจ่ายเพื่อการลงทุน หรือโครงการสำคัญ (ดู : 2) 27 ก.ย. 2566
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ดู : 5) 26 ก.ย. 2566
การบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 (ดู : 19) 16 ส.ค. 2566
ประกาศเทศบาลตำบลควนศรี เรื่อง ผลการประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล ประจำปี (ดู : 27) 27 มิ.ย. 2566
กำหนดการประชุมประชาคมระดับตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1/2566 (ดู : 238) 13 มิ.ย. 2566
คู่มือการอนุมัติ อนุญาตขอใช้พื้นที่จากส่วนราชการ (ฉบับปรับปรุงปี พ.ศ.2565) (ดู : 414) 18 พ.ค. 2566
ประกาศสำนักทะเบียนอำเภอบ้านนาสาร เรื่องแต่งตั้งบุคคลรับแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกต้ัง (ดู : 82) 18 เม.ย. 2566
บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง (ของกรมธนารักษ์) เพื่อใช้สำหรับคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566 (ดู : 38) 30 มี.ค. 2566
บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิง่ปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2566 ในเขตเทศบาลตำบลควนศรี (ดู : 40) 30 มี.ค. 2566
แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนดเทศบาลตำบลควนศรี (ดู : 25) 17 ก.พ. 2566
การกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลควนศรี สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2566 และสมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2567 (ดู : 48) 7 ก.พ. 2566
รับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่นเพื่อแต่งต้ั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง (ดู : 80) 31 ม.ค. 2566
ผลสรุปการประชุมผังน้ำ ครั้งที่ 3 โครงการจัดทำผังน้ำ ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน (ดู : 44) 25 ม.ค. 2566
ประกาศเทศบาลตำบลควนศรี เรื่อง ประกาศใช้แผนสุขภาพชุมชนกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลควนศรี (ดู : 53) 18 ม.ค. 2566
สรุปผลการดำเนินการของศูนย์ร้องเรียน/ร้องทุกข์ของเทศบาลตำบลควนศรี ประจำปี พ.ศ.2565 (ดู : 12) 3 ม.ค. 2566
ประกาศเทศบาลตำบลควนศรี เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส..3) ประจำปี 2566 (ดู : 59) 3 ม.ค. 2566
ประกาศเทศบาลตำบลควนศรี เรื่องการลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลควนศรี (ดู : 52) 29 ธ.ค. 2565
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับบัญชีราคาประเมินที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2566-2569 (ดู : 59) 21 ธ.ค. 2565
จดหมายข่าวภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2566 (ดู : 47) 13 ธ.ค. 2565
ประกาศเทศบาลตำบลควนศรี เรื่อง ให้เจ้าของป้ายหรือผู้ครอบครองป้ายที่ติดตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลควนศรี ยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2566 (ดู : 54) 8 ธ.ค. 2565
ประกาศเทศบาลตำบลควนศรี เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2566 (ดู : 59) 30 พ.ย. 2565
ประกาศวันตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยในนา หมู่ที่ 2 บ้านควนศรี เชื่อมต่อ หมู่ที่ 8 บ้านควนวัด ตำบลควนศรี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 55) 23 พ.ย. 2565
ประกาศเทศบาลตำบลควนศรี เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การประกวดกระทง ประจำปีงบประมาณ 2566 (ดู : 58) 28 ต.ค. 2565
ประกาศเทศบาลตำบลควนศรี เรื่อง ประชาสัมพันธ์การสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตเทศบาลตำบลควนศรี (ดู : 63) 26 ต.ค. 2565
ประกาศวันตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านในไร่ (ตอนที่ 4 ) หมู่ที่ 8 บ้านควนวัด ตำบลควนศรี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 63) 25 ต.ค. 2565
ประกาศวันตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยในนา หมู่ที่ 8 บ้านควนวัด เชื่อมต่อ หมู่ที่ 2 บ้านควนศรี ตำบลควนศรี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 51) 25 ต.ค. 2565
ประกาศวันตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยหนองเมา หมู่ที่ 6 บ้านควนเนียง ตำบลควนศรี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี (งวดที่ 1 และงวดสุดท้าย) (ดู : 66) 17 ต.ค. 2565
ประกาศกำหนดวันตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยประชาอุทิศ 3 (ซฮยลุงกล่ำ-บ้านนายวันชัย) หมู่ที่ 1 บ้านควนมหาชัย ตำบลควนศรี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี (งวดที่ 1 งวดสุดท้าย) (ดู : 64) 7 ต.ค. 2565
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลควนศรีประจำปีงบประมาณ 2565 (ดู : 48) 5 ต.ค. 2565
ประชาสัมพันธ์ แผนงาน โครงการ ประเภทรายจ่ายเพื่อการลงทุน หรือโครงการสำคัญ (ดู : 78) 5 ต.ค. 2565
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนด้านการให้บริการจัดเก็บภาษี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ดู : 18) 4 ต.ค. 2565
ประกาศเทศบาลตำบลควนศรี เรื่อง แผนการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2566 (ดู : 71) 4 ต.ค. 2565
ประกาศกำหนดวันตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างลานกีฬาสนามฟุตซอล หมู่ที่ 1 บ้านควนมหาชัย (ดู : 81) 29 ก.ย. 2565
ประกาศเทศบาลตำบลควนศรี เรื่อง เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ดู : 83) 26 ก.ย. 2565
ประกาศกำหนดวันตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านปากจน หมู่ที่ 4 ตำบลควนศรี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี (งวดที่ 1 งวดสุดท้าย) (ดู : 75) 9 ก.ย. 2565
ประชาสัมพันธ์และคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการ 1 ตำบล 1ช่างไฟฟ้า (ดู : 90) 24 ส.ค. 2565
ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลควนศรี สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้ง 1 ประจำปี พ.ศ.2565 (ดู : 8) 25 ก.ค. 2565
ประกาศกำหนดวันตรวจรับพัสดุโครงงานการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (พร้อมติดตั้งถังเก็บน้ำทรงแชมเปญ ขนาดความจุ 20 ลูกบาศก์เมตร) หมู่ที่ 3 บ้านโคกเหรียง ตำบลควนศรี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี (งวดที่ 1 และงวดสุดท้าย) (ดู : 94) 21 ก.ค. 2565
ประกาศเทศบาลตำบลควนศรี เรื่อง ผลการประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ดู : 80) 12 ก.ค. 2565
ประกาศเทศบาลตำบลควนศรี เรื่อง มาตรการป้องกันและการละเว้นในการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฏหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะของเทศบาลตำบลควนศรี (ดู : 77) 6 ก.ค. 2565
ประกาศ กำหนดการประชุมประชาคมระดับตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 2/2565 (ดู : 94) 29 มิ.ย. 2565
ประกาศเทศบาลตำบลควนศรี เรื่องการขยายกำหนดวลาดำเนินการตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2565 (ดู : 85) 27 มิ.ย. 2565
รายงานผลโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ดู : 336) 20 มิ.ย. 2565
ประกาศเทศบาลตำบลควนศรี เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง (ดู : 104) 16 มิ.ย. 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์ แผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2566-2570) (ดู : 82) 15 มิ.ย. 2565
แผ่นพับ โครงการชุมชนไร้ถังขยะ (ดู : 94) 18 พ.ค. 2565
ประกาศ เรื่อง การเก็บ และการขนขยะมูลฝอย (ดู : 98) 18 พ.ค. 2565
ประกาศ เรื่อง วิธีการบริหารจัดการขยะมูลฝอย (หมู่บ้าน/ชุมชนจัดการตนเอง) (ดู : 88) 18 พ.ค. 2565
ประกาศ เรื่อง กำหนดการเปิดการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 2565 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลควนศรี (ดู : 80) 11 พ.ค. 2565
ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลควนศรี สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ. 2565 (ดู : 95) 25 เม.ย. 2565
การกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลควนศรีสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2565 และสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2566 (ดู : 101) 31 มี.ค. 2565
ประกาศเทศบาลตำบลควนศรี เรื่อง ผลการประชุมประชาคมระดับตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 1/2565 (ดู : 103) 24 มี.ค. 2565
ประกาศกำหนดการประชุมประชาคมระดับตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1/2565 (ดู : 109) 16 มี.ค. 2565
กำหนดวันตรวจรับพัสดุโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวแอลฟัลท์ติกคอนกรีต(AC) ถนนสายควนวัด - โคกเหรียง หมู่ที่ 8 บ้านควนวัด – หมู่ที่ 3 บ้านโคกเหรียง ตำบลควนศรี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี (งวดที่1 และงวดสุดท้าย) (ดู : 118) 23 ก.พ. 2565
ประกาศเทศบาลตำบลควนศรี เรื่อง บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2565 ในเขตเทศบาลตำบลควนศรี (ดู : 144) 21 ม.ค. 2565
ประกาศเทศบาลตำบลควนศรี เรื่อง บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง (ของกรมธนารักษ์) เพื่อใช้สำหรับคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 (ดู : 130) 21 ม.ค. 2565
ประกาศเทศบาลตำบลควนศรี เรื่อง รายชื่อพนักงานครูเทศบาลที่มีคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีมาก (ดู : 155) 6 ม.ค. 2565
ประกาศ นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลควนศรี สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2564 (ดู : 100) 24 ธ.ค. 2564
ประกาศเทศบาลตำบลควนศรี เรื่อง กำหนดวันตรวจรับพัสดุโครงการปรับปรุงถนนซอยในนา 2 หมู่ที่ 2 บ้านควนศรี ตำบลควนศรี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 152) 22 ธ.ค. 2564
ประกาศเทศบาลตำบลควนศรี เรื่อง รับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง (ดู : 206) 20 ธ.ค. 2564
 
 หน้า  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 | 
 
เทศบาลตำบลควนศรี หมู่ที่ 2 ตำบลควนศรี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84270โทรศัพท์ : 077-267049 โทรสาร : 077-267049
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : 6841205@dla.go.th
Copyright © 2018. www.khuansri.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs