Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
   
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลควนศรี หมู่ที่ 2 ตำบลควนศรี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84270 เบอร์โทร 077-267049 fax 077-267049  
 
   ข้อมูลพื้นฐานเทศบาล
   ประวัติความเป็นมา
   แผนที่และการเดินทาง
   โครงสร้างการบริหาร
   ยุทธศาสตร์การพัฒนา
   วิสัยทัศน์และพันธกิจ
   ผลงานเทศบาล
   กฎหมายและระเบียบ
   มาตรฐานการปฎิบัติงาน
   อำนาจหน้าที่
   ข้อมูลผู้บริหาร
   สายตรงนายก
   นโยบายผู้บริหาร
   แหล่งท่องเที่ยว
   นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 
เเผนพัฒนาเทศบาล
   แผนพัฒนาท้องถิ่น
   แผนดำเนินงานประจำปี
   แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
   คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
   ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
   E-Service
   แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
   แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
   นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   ช่องทางเเจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
   เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
   การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
   การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
   การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
   แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตประจำปี
   มาตรการเผยเเพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
   มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
   มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   การดำเนินการตามมาตรการการส่งเสริมคุณธรรม เเละความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
   นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
   ประมวลจริยธรรม
   รายงานการติดตามประเมินผลแผน
   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
เทศบัญญัติ
   เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
   เทศบัญญัติเรื่องอื่นๆ
   คู่มือบริการประชาชน
งานกิจการสภา
   ประกาศกำหนดสมัยประชุม
   ประกาศเรียกประชุมสภา
   นัดประชุมสภา
   รายงานการประชุมสภา
   ระเบียบสภา
กองทุน สปสช.ทต.ควนศรี
   ระเบียบ
   ประกาศ/คำสั่ง
   รายงานการประชุม
   รายงานการเงิน
   แบบต่างๆ
   ตัวอย่างโครงการ
รายงาน
   รายงานทางการเงิน
   รายงานการประชุมผู้บริหาร
   ระเบียบสภาเทศบาลตำบลควนศรี
   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
   รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
   รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
   รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
   รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   รายงานผลการบริหารเเละพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
   แบบสอบถามความพึงพอใจการให้บริการ เทศบาลตำบลควนศรี
   รายงานการดำเนินการตามนโยบาย No Gift Policy
   การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy ของเทศบาลตำบลควนศรี
   การขับเคลื่อนจริยธรรม
   การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
   รายงานสถิติผู้มารับบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลควนศรี
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   หัวหน้าส่วนราชการ
   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลควนศรี
   สำนักปลัด
   กองคลัง
   กองช่าง
   หน่วยตรวจสอบภายใน
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริหาร
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๑
นายธีระ โพธิ์เพชร
นายกเทศมนตรี
เทศบาลตำบลควนศรี
  ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลควนศรี
ประชาสัมพันธ์ แผนงาน โครงการ ประเภทรายจ่ายเพื่อการลงทุน หรือโครงการสำคัญ (ดู : 2)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ดู : 5)
การบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร พ.ศ.2522  (ดู : 19)
ประกาศเทศบาลตำบลควนศรี เรื่อง ผลการประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล ประจำปี (ดู : 27)
กำหนดการประชุมประชาคมระดับตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1/2566 (ดู : 238)
คู่มือการอนุมัติ อนุญาตขอใช้พื้นที่จากส่วนราชการ (ฉบับปรับปรุงปี พ.ศ.2565) (ดู : 414)
ประกาศสำนักทะเบียนอำเภอบ้านนาสาร เรื่องแต่งตั้งบุคคลรับแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกต้ัง  (ดู : 82)
บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง (ของกรมธนารักษ์) เพื่อใช้สำหรับคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566 (ดู : 38)
บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิง่ปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2566 ในเขตเทศบาลตำบลควนศรี (ดู : 40)
แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนดเทศบาลตำบลควนศรี (ดู : 25)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง เทศบาลตำบลควนศรี
ประกาศกำหนดวันตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยตาเรือง (สฎ.ถ52-8004) ตำบลควนศรี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี (งวดที่ 1 และงวดสุดท้าย) (ดู : 18)
ประกาศกำหนดวันตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายควนเนียง-คลองพรง (สฎ.ถ52-6003) ตำบลควนศรี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี (งวดที่ 1 และงวดสุดท้าย) (ดู : 10)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจำหน่ายพัสดุ  (ดู : 10)
กำหนดวันตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน พร้อมติดตั้งถังเก็บน้ำทรงแชมเปญ ขนาดความจุ 20 ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ 4 บ้านวังใหญ่ (ดู : 19)
ยกเลิกสัญญาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านพร้อมติดตั้งถังเก็บน้ำทรงแชมเปญ ขนาดความจุ 20 ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ 5 บ้านมอเก็ต  (ดู : 15)
กำหนดวันตรวจรับพัสดุโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายควนมหาชัย - มอเก็ต หมู่ที่ 1 และ หมู่ที่ 5 ตำบลควนศรี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี  (ดู : 444)
ประกาศกำหนดวันตรวจรับพัสดุ รถบรรทุก ขนาด 6 ล้อ แบบกระบะเทท้ายติดตั้งเครนพร้อมกระเช้าไฟฟ้า มีกำลังสูงสุดไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า กระเช้ายกได้ไม่น้อยกว่า 12.00 เมตร จำนวน 1 คัน (ดู : 47)
ผู้ชนะการเสนอราคาการขายต้นมะฮอกกานี จำนวน 4 ต้น (ดู : 66)
ประกาศกำหนดวันตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนางพะยอมถึงบ้านนายสิทธิพร ซอยประชาอุทิศ 4 หมู่ที่ 1 บ้านควนมหาชัย ตำบลควนศรี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี  (ดู : 53)
ประกาศกำหนดวันตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยโรงเรียนบ้านควนพรุพี ผ่านศาลาหมู่บ้านถึงสามแยกบ้านนายสมพงษ์ พัฒน์ศรีทอง หมู่ที่ 7 ตำบลควนศรี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี  (ดู : 40)
ประมวลภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม อปท.จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 
รวมพลังพนักงานเทศบาลตำบลควนศรี
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการอบรมให้ความรู้กฎหมายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการพัฒนาบุคลกรเทศบาลตำบลควนศรี ประจำปี 2566
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
กิจกรรมจิตอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกเทศบาลตำบลควนศรี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ผลการดำเนินกิจกรรมโครงการอบรมให้ความรู้ด้านการดำเนินการศูนย์ยุติธรรมชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปี 2566
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
กิจกรรมประเพณีชักพระ ประจำปี 2565
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
กิจกรรมวันเทศบาล ประจำปี พ.ศ. 2565
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ภาพกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2565
 
  อ่านรายละเอียด  
 
ภาพโครงการที่ดำเนินการในพื้นที่เทศบาล
  หนังสือสั่งการ เทศบาลตำบลควนศรี
กระดานสนทนา (Q&A) เทศบาลตำบลควนศรี คลิ๊กที่นี่
 

แบบสำรวจความพึงพอใจ
ของประชาชนที่มาใช้บริการกับ
ทต.ควนศรี

ช่องทางร้องเรียนเรื่องทุจริต
ทต.ควนศรี

 
เทศบาลตำบลควนศรี หมู่ที่ 2 ตำบลควนศรี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84270โทรศัพท์ : 077-267049 โทรสาร : 077-267049
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : 6841205@dla.go.th
Copyright © 2018. www.khuansri.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs