Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
   
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลควนศรี หมู่ที่ 2 ตำบลควนศรี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84270 เบอร์โทร 077-267049 fax 077-267049  
 
   ข้อมูลพื้นฐานเทศบาล
   ประวัติความเป็นมา
   แผนที่และการเดินทาง
   โครงสร้างการบริหาร
   ยุทธศาสตร์การพัฒนา
   วิสัยทัศน์และพันธกิจ
   ผลงานเทศบาล
   กฎหมายและระเบียบ
   มาตรฐานการปฎิบัติงาน
   อำนาจหน้าที่
   ข้อมูลผู้บริหาร
   สายตรงนายก
   นโยบายผู้บริหาร
   แหล่งท่องเที่ยว
   นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 
เเผนพัฒนาเทศบาล
   แผนพัฒนาท้องถิ่น
   แผนดำเนินงานประจำปี
   แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
   คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
   ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
   E-Service
   แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
   แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
   นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   ช่องทางเเจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
   เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
   การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
   การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
   การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
   แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตประจำปี
   มาตรการเผยเเพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
   มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
   มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   การดำเนินการตามมาตรการการส่งเสริมคุณธรรม เเละความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
   นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
   ประมวลจริยธรรม
   รายงานการติดตามประเมินผลแผน
   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
เทศบัญญัติ
   เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
   เทศบัญญัติเรื่องอื่นๆ
   คู่มือบริการประชาชน
งานกิจการสภา
   ประกาศกำหนดสมัยประชุม
   ประกาศเรียกประชุมสภา
   นัดประชุมสภา
   รายงานการประชุมสภา
   ระเบียบสภา
กองทุน สปสช.ทต.ควนศรี
   ระเบียบ
   ประกาศ/คำสั่ง
   รายงานการประชุม
   รายงานการเงิน
   แบบต่างๆ
   ตัวอย่างโครงการ
รายงาน
   รายงานทางการเงิน
   รายงานการประชุมผู้บริหาร
   ระเบียบสภาเทศบาลตำบลควนศรี
   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
   รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
   รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
   รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
   รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   รายงานผลการบริหารเเละพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
   แบบสอบถามความพึงพอใจการให้บริการ เทศบาลตำบลควนศรี
   รายงานการดำเนินการตามนโยบาย No Gift Policy
   การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy ของเทศบาลตำบลควนศรี
   การขับเคลื่อนจริยธรรม
   การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   หัวหน้าส่วนราชการ
   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลควนศรี
   สำนักปลัด
   กองคลัง
   กองช่าง
   หน่วยตรวจสอบภายใน
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริหาร
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๑
นายธีระ โพธิ์เพชร
นายกเทศมนตรี
เทศบาลตำบลควนศรี
  ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลควนศรี
รายงานผลโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ดู : 3)
คู่มือการอนุมัติ อนุญาตขอใช้พื้นที่จากส่วนราชการ (ฉบับปรับปรุงปี พ.ศ.2565) (ดู : 81)
ประกาศสำนักทะเบียนอำเภอบ้านนาสาร เรื่องแต่งตั้งบุคคลรับแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกต้ัง  (ดู : 45)
บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง (ของกรมธนารักษ์) เพื่อใช้สำหรับคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566 (ดู : 14)
บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิง่ปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2566 ในเขตเทศบาลตำบลควนศรี (ดู : 15)
การกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลควนศรี สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2566 และสมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2567 (ดู : 24)
รับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่นเพื่อแต่งต้ั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง (ดู : 52)
ผลสรุปการประชุมผังน้ำ ครั้งที่ 3 โครงการจัดทำผังน้ำ ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน  (ดู : 24)
ประกาศเทศบาลตำบลควนศรี เรื่อง ประกาศใช้แผนสุขภาพชุมชนกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลควนศรี (ดู : 27)
ประกาศเทศบาลตำบลควนศรี เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส..3) ประจำปี 2566 (ดู : 38)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง เทศบาลตำบลควนศรี
กำหนดวันตรวจรับพัสดุโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายควนมหาชัย - มอเก็ต หมู่ที่ 1 และ หมู่ที่ 5 ตำบลควนศรี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี  (ดู : 88)
ประกาศกำหนดวันตรวจรับพัสดุ รถบรรทุก ขนาด 6 ล้อ แบบกระบะเทท้ายติดตั้งเครนพร้อมกระเช้าไฟฟ้า มีกำลังสูงสุดไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า กระเช้ายกได้ไม่น้อยกว่า 12.00 เมตร จำนวน 1 คัน (ดู : 10)
ผู้ชนะการเสนอราคาการขายต้นมะฮอกกานี จำนวน 4 ต้น (ดู : 19)
ประกาศกำหนดวันตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนางพะยอมถึงบ้านนายสิทธิพร ซอยประชาอุทิศ 4 หมู่ที่ 1 บ้านควนมหาชัย ตำบลควนศรี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี  (ดู : 18)
ประกาศกำหนดวันตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยโรงเรียนบ้านควนพรุพี ผ่านศาลาหมู่บ้านถึงสามแยกบ้านนายสมพงษ์ พัฒน์ศรีทอง หมู่ที่ 7 ตำบลควนศรี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี  (ดู : 14)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายควนมหาชัย - มอเก็ต หมู่ที่๑ และหมู่ที่ ๕ ตำบลควนศรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 41)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านพร้อมติดตั้งถังเก็บน้ำทรงแชมเปญอขนาดความจุ 20 ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ 5 บ้านมอเก็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 57)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านพร้อมติดตั้งถังเก็บน้ำทรงแชมเปญอขนาดความจุ 20 ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ 4 บ้านวังใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 38)
ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  (ดู : 56)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านพร้อมติดตั้งถังเก็บน้ำทรงแชมเปญ ขนาดความจุ 20 ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ 5 บ้านมอเก็ต  (ดู : 39)
ประมวลภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม อปท.จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 
ผลการดำเนินกิจกรรมโครงการอบรมให้ความรู้ด้านการดำเนินการศูนย์ยุติธรรมชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปี 2566
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
กิจกรรมประเพณีชักพระ ประจำปี 2565
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
กิจกรรมวันเทศบาล ประจำปี พ.ศ. 2565
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ภาพกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2565
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
กิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2564
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการเฝ้าระวังโควิด-19ในชุมชนด้วยชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ประจำปีงบประมาณ 2565
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
สรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบฯ2564
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการฝึกอบรมบุคลากรของเทศบาลตำบลควนศรี ประจำปี ๒๕๖๔
 
  อ่านรายละเอียด  
 
ภาพโครงการที่ดำเนินการในพื้นที่เทศบาล
  หนังสือสั่งการ เทศบาลตำบลควนศรี
กระดานสนทนา (Q&A) เทศบาลตำบลควนศรี คลิ๊กที่นี่
 

แบบสำรวจความพึงพอใจ
ของประชาชนที่มาใช้บริการกับ
ทต.ควนศรี

ช่องทางร้องเรียนเรื่องทุจริต
ทต.ควนศรี

 
เทศบาลตำบลควนศรี หมู่ที่ 2 ตำบลควนศรี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84270โทรศัพท์ : 077-267049 โทรสาร : 077-267049
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : 6841205@dla.go.th
Copyright © 2018. www.khuansri.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs