Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
   
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลควนศรี หมู่ที่ 2 ตำบลควนศรี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84270 เบอร์โทร 077-267049 fax 077-267049  
 
   ข้อมูลพื้นฐานเทศบาล
   ประวัติความเป็นมา
   แผนที่และการเดินทาง
   โครงสร้างการบริหาร
   ยุทธศาสตร์การพัฒนา
   วิสัยทัศน์และพันธกิจ
   ผลงานเทศบาล
   กฎหมายและระเบียบ
   มาตรฐานการปฎิบัติงาน
   อำนาจหน้าที่
   ข้อมูลผู้บริหาร
   สายตรงนายก
 
แผนพัฒนาเทศบาล
   แผนพัฒนาท้องถิ่น
   แผนดำเนินงานประจำปี
   แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
   คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
   ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
   E-Service
   แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
   แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
   ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
   นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   ช่องทางเเจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
   การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
   เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
   การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
   การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
   การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
   แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตประจำปี
   มาตรการเผยเเพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
   มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
   มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   การดำเนินการตามมาตรการการส่งเสริมคุณธรรม เเละความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
เทศบัญญัติ
   เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
   เทศบัญญัติเรื่องอื่นๆ
   คู่มือบริการประชาชน
   รายงานการติดตามประเมินผลแผน
รายงาน
   รายงานทางการเงิน
   รายงานการประชุมสภา
   รายงานการประชุมผู้บริหาร
   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
   รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
   รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
   รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
   รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   รายงานผลการบริหารเเละพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
   กิจการสภา
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   หัวหน้าส่วนราชการ
   สมาชิกเทศบาล
   สำนักปลัด
   กองคลัง
   กองช่าง
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริหาร
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๑
  ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ วันที่
ประชาสัมพันธ์ แผนงาน โครงการ ประเภทรายจ่ายเพื่อการลงทุน หรือโครงการสำคัญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ดู : 6) 14 ต.ค. 2564
ประกาศเทศบาลตำบลควนศรี เรื่องแผนการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2565 (ดู : 7) 11 ต.ค. 2564
ประกาศเทศบาลตำบลควนศรี เรื่อง ประชาสัมพันธ์การสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในเเขตเทศบาลตำบลควนศรี (ดู : 14) 5 ต.ค. 2564
ประกาศนัดประชุมสภาเทศบาลตำบลควนศรี สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 (ดู : 9) 27 ก.ย. 2564
ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลควนศรี (ดู : 49) 23 ก.ย. 2564
ประกาศนโยบายการบริหารงานบุคคล ปีงบประมาณ 2564 (ดู : 20) 23 ก.ย. 2564
ประกาศตรวจรับงานจ้างก่อสร้างถนนคสล.สายควนเนียง คลองพรง (ดู : 9) 23 ก.ย. 2564
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นในสังกัดเทศบาลตำบลควนศรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ดู : 29) 17 ก.ย. 2564
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ / ประกาศเลื่อนวันเวลาและสถานที่สรรหา / ประกาศหลักเกณฑ์ วิธีสรรหา และเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 104) 9 ก.ย. 2564
ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลควนศรี สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564 (ดู : 4) 8 ก.ย. 2564
ระเบียบสภาเทศบาลตำบลควนศรีว่าด้วยการให้ประชาชาชนเข้าฟังการประชุมและการปรึกษาของสภาเทศบาลตำบลควนศรี (ดู : 7) 2 ก.ย. 2564
ประกาศนัดประชุมสภาเทศบาลตำบลควนศรี สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 (ดู : 3) 24 ส.ค. 2564
ประกาศรับสมัครพนักงานจ้าง (ดู : 94) 17 ส.ค. 2564
ประกาศนัดประชุมสภาเทศบาลตำบลควนศรี สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 (ดู : 3) 16 ส.ค. 2564
ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลควนศรี สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 (ดู : 8) 6 ส.ค. 2564
คำสั่ง มอบอำนาจให้ปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรีด้านการบริการประชาชน (ดู : 41) 13 ก.ค. 2564
คำสั่ง มอบหมายให้ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และเลขานุการนายกเทศมนตรีปฏิบัติหน้าที่ (ดู : 32) 13 ก.ค. 2564
ประกาศ เรื่อง มอบอำนาจให้ปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรีด้านการบริการประชาชน (ดู : 30) 13 ก.ค. 2564
คำสั่ง มอบอำนาจให้รองนายกเทศมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรีตำบลควนศรี (ดู : 31) 13 ก.ค. 2564
แต่งตั้งพนักงานเทศบาลรักษาราชการแทนปลัดเทศบาล (ดู : 52) 6 ก.ค. 2564
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรี (ดู : 29) 25 มิ.ย. 2564
ประกาศแผนอัตรากำลัง3ปี ประจำปีพ.ศ.2564-2566 ปรับปรุงครั้งที่1 (ดู : 55) 11 มิ.ย. 2564
ประกาศการประชุมสภาเทศบาลตำบลควนศรี สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2564 (ดู : 12) 7 มิ.ย. 2564
ประกาศกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2564 และกำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2565 (ดู : 13) 4 มิ.ย. 2564
ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลควนศรี สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2564 (ดู : 11) 4 มิ.ย. 2564
ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลควนศรี ครั้งแรก (ดู : 10) 31 พ.ค. 2564
แต่งตั้งรองนายกเทศมนตรี เลขานุการ ที่ปรึกษา (ดู : 30) 31 พ.ค. 2564
เรื่อง ประกาศรายชื่อพนักงานเทศบาลผู้มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2563 รอบการประเมินครั้งที่ 1 (วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564) (ดู : 96) 19 เม.ย. 2564
เรื่อง การแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ภายในสำนักปลัดเทศบาล (ดู : 94) 9 เม.ย. 2564
เรื่อง รายชื่อพนักงานครูเทศบาลที่มีคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีมาก (ดู : 74) 9 เม.ย. 2564
เรื่อง การแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบภายในของกองคลัง เทศบาลตำบลควนศรี (ดู : 77) 29 มี.ค. 2564
ประกาศเทศบาลตำบลควนศรี เรื่อง บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2564 ในเขตเทศบาลตำบลควนศรี (ดู : 56) 15 มี.ค. 2564
ประกาศเทศบาลตำบลควนศรี เรื่อง การลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท (ดู : 94) 8 ก.พ. 2564
ประกาศเทศบาลตำบลควนศรี เรื่อง ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ. 2563 (ดู : 58) 8 ก.พ. 2564
กำหนดวันตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านกลาง (ตอนที่ 2) หมู่ที่ 4 - โรงเรียนบ้านโคกเหรียง ตำบลควนศรี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 100) 3 ก.พ. 2564
กำหนดวันตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านปากจน หมู่ที่ 4 และ ประกาศเทศบาลตำบลควนศรี (ดู : 48) 3 ก.พ. 2564
เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลควนศรี (ดู : 98) 29 ม.ค. 2564
เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลควนศรี (ดู : 121) 20 ม.ค. 2564
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลควนศรี (ดู : 109) 20 ม.ค. 2564
ประกาศรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนท้องถิ่น (ดู : 123) 8 ม.ค. 2564
จดหมายข่าว (ดู : 73) 5 ม.ค. 2564
ประกาศแก้ไขรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 147) 29 ธ.ค. 2563
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบฯ2564 (ดู : 138) 25 ธ.ค. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลควนศรี เรื่อง ให้ผู้รับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในป้ายที่ตั้งอยู่ในตำบลควนศรี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี อันต้องเสียภาษีป้าย ประจำปี 2564 ไปรับแบบพิมพ์ และกรอกรายละเอียดในแบบพิมพ์ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ (ดู : 58) 23 ธ.ค. 2563
บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2564 (ดู : 86) 27 พ.ย. 2563
ประกาศการประชุมสภาเทศบาลตำบลควนศรี สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี พ.ศ. 2563 (ดู : 13) 18 พ.ย. 2563
แต่งตั้งพนักงานเทศบาลรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง (ดู : 25) 12 พ.ย. 2563
เรื่อง ประกาศรายชื่อพนักงานเทศบาลผู้มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2563 รอบการประเมินครั้งที่ 2 (วันที่ 1 เมษายน 2563 - 30 กันยายน 2563) (ดู : 84) 27 ต.ค. 2563
ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลควนศรี สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี พ.ศ. 2563 (ดู : 10) 21 ต.ค. 2563
เกียรติ​บัตร​ข้าราชการดีเด่น (ดู : 118) 20 ต.ค. 2563
เรื่อง รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี พ.ศ.2563 (ดู : 78) 30 ก.ย. 2563
เรื่อง คุณธรรมจริยธรรมของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นและลูกจ้าง (ดู : 89) 30 ก.ย. 2563
ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3ปี (2564-2566) (ดู : 93) 30 ก.ย. 2563
ประกาศการประชุมสภาเทศบาลตำบลควนศรี สมัยวิสามัญ สมัยที่หนึ่ง ครั้งที่สอง ประจำปี พ.ศ. 2563 (ดู : 11) 22 ก.ย. 2563
ประกาศการประชุมสภาเทศบาลตำบลควนศรี สมัยวิสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจำปี พ.ศ. 2563 (ดู : 13) 18 ก.ย. 2563
ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลควนศรี สมัยวิสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจำปี พ.ศ. 2563 (ดู : 15) 16 ก.ย. 2563
ประกาศการประชุมสภาเทศบาลตำบลควนศรี สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ สองประจำปี พ.ศ. 2563 (ดู : 69) 19 ส.ค. 2563
เรื่อง กำหนดวันตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยนายนิ่ง หมู่ที่ 8 บ้านควนวัด (ตอนที่ 2) ตำบลควนศรี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 2 (ดู : 92) 13 ส.ค. 2563
เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น (ดู : 99) 11 ส.ค. 2563
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก (ดู : 114) 10 ส.ค. 2563
 
 หน้า  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 | 
 
เทศบาลตำบลควนศรี หมู่ที่ 2 ตำบลควนศรี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84270โทรศัพท์ : 077-267049 โทรสาร : 077-267049
E-mail Address : 6841205@dla.go.th
Copyright © 2018. www.khuansri.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs