Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
   
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลควนศรี หมู่ที่ 2 ตำบลควนศรี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84270 เบอร์โทร 077-267049 fax 077-267049  
 
   ข้อมูลพื้นฐานเทศบาล
   ประวัติความเป็นมา
   แผนที่และการเดินทาง
   โครงสร้างการบริหาร
   ยุทธศาสตร์การพัฒนา
   วิสัยทัศน์และพันธกิจ
   ผลงานเทศบาล
   กฎหมายและระเบียบ
   มาตรฐานการปฎิบัติงาน
   อำนาจหน้าที่
 
แผนพัฒนาเทศบาล
   แผนพัฒนาท้องถิ่น
   แผนดำเนินงานประจำปี
   แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
เทศบัญญัติ
   เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
   เทศบัญญัติเรื่องอื่นๆ
   คู่มือบริการประชาชน
   รายงานการติดตามประเมินผลแผน
รายงาน
   รายงานทางการเงิน
   รายงานการประชุมสภา
   รายงานการประชุมผู้บริหาร
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกเทศบาล
   สำนักปลัด
   กองคลัง
   กองช่าง
   กองการศึกษา
   บุคลากรฝ่ายปกครอง
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริหาร
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๑
  ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ วันที่
เรื่อง กำหนดวันตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยนายนิ่ง หมู่ที่ 8 บ้านควนวัด (ตอนที่ 2) ตำบลควนศรี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 2 (ดู : 10) 13 ส.ค. 2563
เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น (ดู : 19) 11 ส.ค. 2563
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก (ดู : 19) 10 ส.ค. 2563
ประกาศรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น (ดู : 16) 5 ส.ค. 2563
เรื่อง ประกาศใช้คู่มือปฏิบัติงานด้านการร้องเรียน/ร้องทุกข์(เรื่องร้องเรียนทั่วไปและเรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง) ของเทศบาลตำบลควนศรี ประจำปี 2562 (ดู : 14) 5 ส.ค. 2563
เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ของเทศบาลตำบลควนศรี (ดู : 15) 5 ส.ค. 2563
เรื่อง กำหนดวันตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบนควน หมู่ที่ 3 (ดู : 15) 30 ก.ค. 2563
ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว ทต.ควนศรี (ดู : 17) 30 ก.ค. 2563
เรื่อง รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนด้านการให้บริการจัดเก็บภาษี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ดู : 19) 23 ก.ค. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลควนศรี เรื่อง กำหนดวันตรวจรับพัสดุโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 7 บ้านควนพรุพี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 21) 16 ก.ค. 2563
เรื่ิอง รับโอน(ย้าย) พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอืานหรือข้าราชการประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง (ดู : 42) 2 ก.ค. 2563
ประกาศใช้แผนบริหารความต่อเนื่องสำหรับบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤตของเทศบาลตำบลควนศรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ดู : 28) 25 มิ.ย. 2563
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี ประจำปี 2562 (ดู : 41) 18 มิ.ย. 2563
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน ประจำปี 2562 (ดู : 30) 18 มิ.ย. 2563
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี ประจำปี 2562 (ดู : 19) 18 มิ.ย. 2563
จดหมายข่าว (ดู : 17) 17 มิ.ย. 2563
รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจจะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ดู : 27) 17 มิ.ย. 2563
รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจจะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ดู : 21) 17 มิ.ย. 2563
ผู้บริหารของหน่วยงานแสดงเจตจำนงว่าจะบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตต่อสาธารณชน (ดู : 30) 16 มิ.ย. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลควนศรี เรื่อง บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑) ในเขตเทศบาลตำบลควนศรี (ดู : 13) 15 มิ.ย. 2563
ประกาศเรื่อง ช่องทางการตอบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) ของเทศบาลตำบลควนศรี (ดู : 25) 8 มิ.ย. 2563
เรื่อง การกำหนดจำนวนครั้งของการลาและการมาทำงานของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลควนศรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ดู : 33) 18 พ.ค. 2563
เรื่อง การปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ (ดู : 35) 12 พ.ค. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลควนศรี เรื่อง กำหนดวันตรวจรับพัสดุโครงการติดตั้งถังกรองน้ำระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านควนเนียง ตำบลควนศรี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 34) 8 พ.ค. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลควนศรี เรื่อง กำหนดวันตรวจรับพัสดุโครงการขุดลอกสระน้ำบ้านมอเก็ต หมู่ที่ 5 บ้านมอเก็ต ตำบลควนศรี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 29) 7 พ.ค. 2563
เรื่ิอง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างเทศบาลตำบลควนศรี (ดู : 20) 28 เม.ย. 2563
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล พ.ศ. 2563 (ดู : 19) 28 เม.ย. 2563
แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการสำนักปลัด (ดู : 31) 13 เม.ย. 2563
รายงานผลการปฏิบัติงานตามคู่มือกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก กระบวนงาน การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (ดู : 33) 13 เม.ย. 2563
ประกาศเรื่อง รายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน (ดู : 44) 13 เม.ย. 2563
คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาลตำบลควนศรี (ดู : 30) 13 เม.ย. 2563
ประกาศเรื่อง การปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน (ดู : 31) 13 เม.ย. 2563
เรื่อง กำหนดวันตรวจรับพัสดุโครงการปรับปรุง/ต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ ประจำหมู่บ้าน ของหมู่ที่ 5 บ้านมอเก็ต (ดู : 34) 2 เม.ย. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลควนศรี เรื่อง ขยายเวลาประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) เพื่อใช้ในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ. 2563 (ดู : 39) 31 มี.ค. 2563
คำสั่ง คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ 1/2563 เรื่องมาตรการเร่งด่วนในการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 (Coronaviros Disease 2019 (COVID-19)) (ดู : 32) 18 มี.ค. 2563
ประกาศ เรื่องปิดเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลควนศรี (ดู : 36) 18 มี.ค. 2563
ประกาศเรื่องกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2563 และกำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2564 (ดู : 37) 6 มี.ค. 2563
ประกาศ เรื่องการประชุมสภาเทศบาลตำบลควนศรี สมัยสามัญ สมัยแรก (ดู : 41) 24 ก.พ. 2563
กำหนดวันตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยครูโชค หมู่ที่ 7 บ้านควนพรุพี (ดู : 45) 20 ก.พ. 2563
ประกาศการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) (ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2563) ของเทศบาลตำบลควนศรี (ดู : 36) 14 ก.พ. 2563
ประกาศการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) (ฉบับแก้ไข ครั้งที่ 1/2563) ของเทศบาลตำบลควนศรี (ดู : 32) 12 ก.พ. 2563
ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลควนศรี สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2563 (ดู : 39) 23 ม.ค. 2563
ก่อสร้างเสารับ – ส่งสัญญาณวิทยุสื่อสาร เป็นเสาทาวเวอร์ขนาดความสูง 45 เมตร หน้าแปลนขนาด 15 นิ้ว พร้อมติดตั้งรับ – ส่งสัญญาณ และอุปกรณ์ต่างๆ ครบชุดและโครงการก่อสร้างบุกเบิกถนน ซอยประปา หมู่ที่ 2 บ้านควนศรี (ดู : 72) 7 ม.ค. 2563
ประกาศเรื่อง มาตรการเพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรม และความโปร่งใส ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ดู : 40) 27 ธ.ค. 2562
กำหนดวันตรวจรับพัสดุโครงการบุกเบิกก่อสร้างถนนสายบ้านควนพรุพี – มอเก็ต (หมู่ที่ 7 - หมู่ที่ 5) (ดู : 44) 26 ธ.ค. 2562
ประกาศเทศบาลตำบลควนศรี เรื่อง ให้ผู้รับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในป้ายที่ตั้งอยู่ในตำบลควนศรี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี อันต้องเสียภาษีป้าย ประจำปี 2563 ไปรับแบบพิมพ์ และกรอกรายละเอียดในแบบพิมพ์ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ (ดู : 48) 26 ธ.ค. 2562
กำหนดวันตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายควนเนียง - คลองพรง หมู่ที่ 6 บ้านควนศรี (ดู : 51) 20 ธ.ค. 2562
ประกาศ เรื่องการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่นกับมาตรการความโปร่งใสของเทศบาลตำบลควนศรี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎรธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ดู : 31) 6 ธ.ค. 2562
ประกาศ เรื่อง การรับสมัครคณะกรรมการชุมชน (เพิ่มเติม ครั้งที่ 3) (ดู : 59) 6 ธ.ค. 2562
ขอเชิญชวน เดิน วิ่ง สานพลังท้องถิ่นไทย ถวายพ่อของแผ่นดิน เดิน-วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอน เฉลิมพระเกียรติฯ (ดู : 71) 7 พ.ย. 2562
เรื่อง ประกาศหลักเกณฑ์และข้อปฏิบัติในการลงเวลา ปฏิบัติราชการ และการลาของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลควนศรี พ.ศ. 2562 (ดู : 21) 4 พ.ย. 2562
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลตำบลควนศรี พ.ศ.2562 (ดู : 23) 4 พ.ย. 2562
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลตำบลควนศรี (ดู : 34) 4 พ.ย. 2562
ประกาศเรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (ดู : 35) 31 ต.ค. 2562
รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ.2562 (ดู : 36) 28 ต.ค. 2562
งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ดู : 57) 28 ต.ค. 2562
สรุปผลแบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการของเทศบาลตำบลควนศรี ประจำปีงบประมาณ 2562 (ดู : 38) 25 ต.ค. 2562
สรุปผลการดำเนินการร้องเรียน/ร้องทุกข์ (เรื่องร้องเรียนทั่วไป และเรื่องรองเรียนจัดซื้อจัดจ้าง) ของเทศบาลควนศรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ดู : 36) 25 ต.ค. 2562
ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลควนศรี สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562 (ดู : 56) 21 ต.ค. 2562
ประกาศ เรื่อง การใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เทศบาลตำบลควนศรี (ดู : 54) 14 ต.ค. 2562
 
 หน้า  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 | 
 
เทศบาลตำบลควนศรี หมู่ที่ 2 ตำบลควนศรี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84270โทรศัพท์ : 077-267049 โทรสาร : 077-267049
Copyright © 2018. www.khuansri.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs