Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
   
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลควนศรี หมู่ที่ 2 ตำบลควนศรี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84270 เบอร์โทร 077-267049 fax 077-267049  
 
   ข้อมูลพื้นฐานเทศบาล
   ประวัติความเป็นมา
   แผนที่และการเดินทาง
   โครงสร้างการบริหาร
   ยุทธศาสตร์การพัฒนา
   วิสัยทัศน์และพันธกิจ
   ผลงานเทศบาล
   กฎหมายและระเบียบ
   มาตรฐานการปฎิบัติงาน
   อำนาจหน้าที่
   ข้อมูลผู้บริหาร
   สายตรงนายก
 
แผนพัฒนาเทศบาล
   แผนพัฒนาท้องถิ่น
   แผนดำเนินงานประจำปี
   แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
   คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
   ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
   E-Service
   แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
   แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
   ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
   นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   ช่องทางเเจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
   การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
   เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
   การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
   การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
   การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
   แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตประจำปี
   มาตรการเผยเเพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
   มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
   มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   การดำเนินการตามมาตรการการส่งเสริมคุณธรรม เเละความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
เทศบัญญัติ
   เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
   เทศบัญญัติเรื่องอื่นๆ
   คู่มือบริการประชาชน
   รายงานการติดตามประเมินผลแผน
รายงาน
   รายงานทางการเงิน
   รายงานการประชุมสภา
   รายงานการประชุมผู้บริหาร
   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
   รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
   รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
   รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
   รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   รายงานผลการบริหารเเละพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
   กิจการสภา
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   หัวหน้าส่วนราชการ
   สมาชิกเทศบาล
   สำนักปลัด
   กองคลัง
   กองช่าง
   กองการศึกษา
   บุคลากรฝ่ายปกครอง
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริหาร
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๑
  ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ วันที่
เรื่อง ประกาศรายชื่อพนักงานเทศบาลผู้มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2563 รอบการประเมินครั้งที่ 1 (วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564) (ดู : 52) 19 เม.ย. 2564
เรื่อง รายชื่อพนักงานครูเทศบาลที่มีคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีมาก (ดู : 41) 9 เม.ย. 2564
ประกาศเทศบาลตำบลควนศรี เรื่อง บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2564 ในเขตเทศบาลตำบลควนศรี (ดู : 24) 15 มี.ค. 2564
ประกาศเทศบาลตำบลควนศรี เรื่อง การลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท (ดู : 67) 8 ก.พ. 2564
ประกาศเทศบาลตำบลควนศรี เรื่อง ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ. 2563 (ดู : 31) 8 ก.พ. 2564
กำหนดวันตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านกลาง (ตอนที่ 2) หมู่ที่ 4 - โรงเรียนบ้านโคกเหรียง ตำบลควนศรี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 70) 3 ก.พ. 2564
กำหนดวันตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านปากจน หมู่ที่ 4 และ ประกาศเทศบาลตำบลควนศรี (ดู : 24) 3 ก.พ. 2564
เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลควนศรี (ดู : 64) 29 ม.ค. 2564
เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลควนศรี (ดู : 93) 20 ม.ค. 2564
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลควนศรี (ดู : 82) 20 ม.ค. 2564
ประกาศรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนท้องถิ่น (ดู : 78) 8 ม.ค. 2564
จดหมายข่าว (ดู : 53) 5 ม.ค. 2564
ประกาศแก้ไขรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 126) 29 ธ.ค. 2563
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบฯ2564 (ดู : 120) 25 ธ.ค. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลควนศรี เรื่อง ให้ผู้รับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในป้ายที่ตั้งอยู่ในตำบลควนศรี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี อันต้องเสียภาษีป้าย ประจำปี 2564 ไปรับแบบพิมพ์ และกรอกรายละเอียดในแบบพิมพ์ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ (ดู : 41) 23 ธ.ค. 2563
บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2564 (ดู : 62) 27 พ.ย. 2563
เรื่อง ประกาศรายชื่อพนักงานเทศบาลผู้มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2563 รอบการประเมินครั้งที่ 2 (วันที่ 1 เมษายน 2563 - 30 กันยายน 2563) (ดู : 67) 27 ต.ค. 2563
เกียรติ​บัตร​ข้าราชการดีเด่น (ดู : 95) 20 ต.ค. 2563
เรื่อง รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี พ.ศ.2563 (ดู : 57) 30 ก.ย. 2563
เรื่อง คุณธรรมจริยธรรมของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นและลูกจ้าง (ดู : 76) 30 ก.ย. 2563
ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3ปี (2564-2566) (ดู : 78) 30 ก.ย. 2563
ประกาศการประชุมสภาเทศบาลตำบลควนศรี สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ สองประจำปี พ.ศ. 2563 (ดู : 56) 19 ส.ค. 2563
เรื่อง กำหนดวันตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยนายนิ่ง หมู่ที่ 8 บ้านควนวัด (ตอนที่ 2) ตำบลควนศรี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 2 (ดู : 78) 13 ส.ค. 2563
เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น (ดู : 80) 11 ส.ค. 2563
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก (ดู : 100) 10 ส.ค. 2563
ประกาศรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น (ดู : 80) 5 ส.ค. 2563
เรื่อง ประกาศใช้คู่มือปฏิบัติงานด้านการร้องเรียน/ร้องทุกข์(เรื่องร้องเรียนทั่วไปและเรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง) ของเทศบาลตำบลควนศรี ประจำปี 2562 (ดู : 74) 5 ส.ค. 2563
เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ของเทศบาลตำบลควนศรี (ดู : 77) 5 ส.ค. 2563
ประกาศการประชุมสภาเทศบาลตำบลควนศรี สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี พ.ศ. 2563 (ดู : 49) 31 ก.ค. 2563
เรื่อง กำหนดวันตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบนควน หมู่ที่ 3 (ดู : 75) 30 ก.ค. 2563
ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว ทต.ควนศรี (ดู : 76) 30 ก.ค. 2563
เรื่อง รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนด้านการให้บริการจัดเก็บภาษี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ดู : 80) 23 ก.ค. 2563
ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลควนศรี สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี พ.ศ. 2563 (ดู : 49) 17 ก.ค. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลควนศรี เรื่อง กำหนดวันตรวจรับพัสดุโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 7 บ้านควนพรุพี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 78) 16 ก.ค. 2563
เรื่ิอง รับโอน(ย้าย) พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอืานหรือข้าราชการประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง (ดู : 112) 2 ก.ค. 2563
ประกาศใช้แผนบริหารความต่อเนื่องสำหรับบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤตของเทศบาลตำบลควนศรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ดู : 90) 25 มิ.ย. 2563
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี ประจำปี 2562 (ดู : 103) 18 มิ.ย. 2563
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน ประจำปี 2562 (ดู : 135) 18 มิ.ย. 2563
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี ประจำปี 2562 (ดู : 74) 18 มิ.ย. 2563
จดหมายข่าว (ดู : 69) 17 มิ.ย. 2563
รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจจะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ดู : 77) 17 มิ.ย. 2563
รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจจะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ดู : 69) 17 มิ.ย. 2563
ผู้บริหารของหน่วยงานแสดงเจตจำนงว่าจะบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตต่อสาธารณชน (ดู : 107) 16 มิ.ย. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลควนศรี เรื่อง บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑) ในเขตเทศบาลตำบลควนศรี (ดู : 58) 15 มิ.ย. 2563
ประกาศเรื่อง ช่องทางการตอบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) ของเทศบาลตำบลควนศรี (ดู : 74) 8 มิ.ย. 2563
ประกาศการประชุมสภาเทศบาลตำบลควนศรี สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ. 2563 (ดู : 41) 22 พ.ค. 2563
เรื่อง การกำหนดจำนวนครั้งของการลาและการมาทำงานของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลควนศรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ดู : 81) 18 พ.ค. 2563
เรื่อง การปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ (ดู : 81) 12 พ.ค. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลควนศรี เรื่อง กำหนดวันตรวจรับพัสดุโครงการติดตั้งถังกรองน้ำระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านควนเนียง ตำบลควนศรี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 80) 8 พ.ค. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลควนศรี เรื่อง กำหนดวันตรวจรับพัสดุโครงการขุดลอกสระน้ำบ้านมอเก็ต หมู่ที่ 5 บ้านมอเก็ต ตำบลควนศรี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 88) 7 พ.ค. 2563
เรื่ิอง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างเทศบาลตำบลควนศรี (ดู : 64) 28 เม.ย. 2563
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล พ.ศ. 2563 (ดู : 67) 28 เม.ย. 2563
ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลควนศรี สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ. 2563 (ดู : 37) 21 เม.ย. 2563
แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการสำนักปลัด (ดู : 78) 13 เม.ย. 2563
รายงานผลการปฏิบัติงานตามคู่มือกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก กระบวนงาน การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (ดู : 80) 13 เม.ย. 2563
ประกาศเรื่อง รายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน (ดู : 127) 13 เม.ย. 2563
คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาลตำบลควนศรี (ดู : 81) 13 เม.ย. 2563
ประกาศเรื่อง การปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน (ดู : 83) 13 เม.ย. 2563
เรื่อง กำหนดวันตรวจรับพัสดุโครงการปรับปรุง/ต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ ประจำหมู่บ้าน ของหมู่ที่ 5 บ้านมอเก็ต (ดู : 84) 2 เม.ย. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลควนศรี เรื่อง ขยายเวลาประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) เพื่อใช้ในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ. 2563 (ดู : 82) 31 มี.ค. 2563
 
 หน้า  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 | 
 
เทศบาลตำบลควนศรี หมู่ที่ 2 ตำบลควนศรี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84270โทรศัพท์ : 077-267049 โทรสาร : 077-267049
Copyright © 2018. www.khuansri.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs