Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
   
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลควนศรี หมู่ที่ 2 ตำบลควนศรี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84270 เบอร์โทร 077-267049 fax 077-267049  
 
   ข้อมูลพื้นฐานเทศบาล
   ประวัติความเป็นมา
   แผนที่และการเดินทาง
   โครงสร้างการบริหาร
   ยุทธศาสตร์การพัฒนา
   วิสัยทัศน์และพันธกิจ
   ผลงานเทศบาล
   กฎหมายและระเบียบ
   มาตรฐานการปฎิบัติงาน
   อำนาจหน้าที่
   ข้อมูลผู้บริหาร
   สายตรงนายก
   นโยบายผู้บริหาร
   แหล่งท่องเที่ยว
   นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 
แผนพัฒนาเทศบาล
   แผนพัฒนาท้องถิ่น
   แผนดำเนินงานประจำปี
   แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
   คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
   ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
   E-Service
   แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
   แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
   ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
   นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   ช่องทางเเจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
   การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
   เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
   การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
   การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
   การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
   แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตประจำปี
   มาตรการเผยเเพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
   มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
   มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   การดำเนินการตามมาตรการการส่งเสริมคุณธรรม เเละความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
   นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
เทศบัญญัติ
   เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
   เทศบัญญัติเรื่องอื่นๆ
   คู่มือบริการประชาชน
   รายงานการติดตามประเมินผลแผน
รายงาน
   รายงานทางการเงิน
   รายงานการประชุมสภา
   รายงานการประชุมผู้บริหาร
   ระเบียบสภาเทศบาลตำบลควนศรี
   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
   รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
   รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
   รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
   รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   รายงานผลการบริหารเเละพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
   กิจการสภา
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
   แบบสอบถามความพึงพอใจการให้บริการ เทศบาลตำบลควนศรี
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   หัวหน้าส่วนราชการ
   สมาชิกเทศบาล
   สำนักปลัด
   กองคลัง
   กองช่าง
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริหาร
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๑
  ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ วันที่
รับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่นเพื่อแต่งต้ั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง (ดู : 2) 31 ม.ค. 2566
ผลสรุปการประชุมผังน้ำ ครั้งที่ 3 โครงการจัดทำผังน้ำ ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน (ดู : 3) 25 ม.ค. 2566
ประกาศเทศบาลตำบลควนศรี เรื่อง ประกาศใช้แผนสุขภาพชุมชนกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลควนศรี (ดู : 8) 18 ม.ค. 2566
ประกาศเทศบาลตำบลควนศรี เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส..3) ประจำปี 2566 (ดู : 14) 3 ม.ค. 2566
ประกาศเทศบาลตำบลควนศรี เรื่องการลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลควนศรี (ดู : 10) 29 ธ.ค. 2565
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับบัญชีราคาประเมินที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2566-2569 (ดู : 24) 21 ธ.ค. 2565
จดหมายข่าวภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2566 (ดู : 17) 13 ธ.ค. 2565
ประกาศเทศบาลตำบลควนศรี เรื่อง ให้เจ้าของป้ายหรือผู้ครอบครองป้ายที่ติดตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลควนศรี ยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2566 (ดู : 23) 8 ธ.ค. 2565
ประกาศเทศบาลตำบลควนศรี เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2566 (ดู : 17) 30 พ.ย. 2565
ประกาศวันตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยในนา หมู่ที่ 2 บ้านควนศรี เชื่อมต่อ หมู่ที่ 8 บ้านควนวัด ตำบลควนศรี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 17) 23 พ.ย. 2565
ประกาศเทศบาลตำบลควนศรี เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การประกวดกระทง ประจำปีงบประมาณ 2566 (ดู : 23) 28 ต.ค. 2565
ประกาศเทศบาลตำบลควนศรี เรื่อง ประชาสัมพันธ์การสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตเทศบาลตำบลควนศรี (ดู : 27) 26 ต.ค. 2565
ประกาศวันตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านในไร่ (ตอนที่ 4 ) หมู่ที่ 8 บ้านควนวัด ตำบลควนศรี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 29) 25 ต.ค. 2565
ประกาศวันตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยในนา หมู่ที่ 8 บ้านควนวัด เชื่อมต่อ หมู่ที่ 2 บ้านควนศรี ตำบลควนศรี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 19) 25 ต.ค. 2565
ประกาศวันตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยหนองเมา หมู่ที่ 6 บ้านควนเนียง ตำบลควนศรี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี (งวดที่ 1 และงวดสุดท้าย) (ดู : 30) 17 ต.ค. 2565
ประกาศกำหนดวันตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยประชาอุทิศ 3 (ซฮยลุงกล่ำ-บ้านนายวันชัย) หมู่ที่ 1 บ้านควนมหาชัย ตำบลควนศรี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี (งวดที่ 1 งวดสุดท้าย) (ดู : 27) 7 ต.ค. 2565
ประชาสัมพันธ์ แผนงาน โครงการ ประเภทรายจ่ายเพื่อการลงทุน หรือโครงการสำคัญ (ดู : 37) 5 ต.ค. 2565
ประกาศเทศบาลตำบลควนศรี เรื่อง แผนการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2566 (ดู : 31) 4 ต.ค. 2565
ประกาศกำหนดวันตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างลานกีฬาสนามฟุตซอล หมู่ที่ 1 บ้านควนมหาชัย (ดู : 40) 29 ก.ย. 2565
ประกาศเทศบาลตำบลควนศรี เรื่อง เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ดู : 41) 26 ก.ย. 2565
ประกาศกำหนดวันตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านปากจน หมู่ที่ 4 ตำบลควนศรี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี (งวดที่ 1 งวดสุดท้าย) (ดู : 33) 9 ก.ย. 2565
ประชาสัมพันธ์และคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการ 1 ตำบล 1ช่างไฟฟ้า (ดู : 45) 24 ส.ค. 2565
ประกาศกำหนดวันตรวจรับพัสดุโครงงานการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (พร้อมติดตั้งถังเก็บน้ำทรงแชมเปญ ขนาดความจุ 20 ลูกบาศก์เมตร) หมู่ที่ 3 บ้านโคกเหรียง ตำบลควนศรี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี (งวดที่ 1 และงวดสุดท้าย) (ดู : 45) 21 ก.ค. 2565
ประกาศเทศบาลตำบลควนศรี เรื่อง ผลการประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ดู : 38) 12 ก.ค. 2565
ประกาศเทศบาลตำบลควนศรี เรื่อง มาตรการป้องกันและการละเว้นในการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฏหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะของเทศบาลตำบลควนศรี (ดู : 38) 6 ก.ค. 2565
ประกาศ กำหนดการประชุมประชาคมระดับตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 2/2565 (ดู : 46) 29 มิ.ย. 2565
ประกาศเทศบาลตำบลควนศรี เรื่องการขยายกำหนดวลาดำเนินการตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2565 (ดู : 46) 27 มิ.ย. 2565
ประกาศเทศบาลตำบลควนศรี เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง (ดู : 56) 16 มิ.ย. 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์ แผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2566-2570) (ดู : 44) 15 มิ.ย. 2565
แผ่นพับ โครงการชุมชนไร้ถังขยะ (ดู : 56) 18 พ.ค. 2565
ประกาศ เรื่อง การเก็บ และการขนขยะมูลฝอย (ดู : 55) 18 พ.ค. 2565
ประกาศ เรื่อง วิธีการบริหารจัดการขยะมูลฝอย (หมู่บ้าน/ชุมชนจัดการตนเอง) (ดู : 53) 18 พ.ค. 2565
ประกาศ เรื่อง กำหนดการเปิดการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 2565 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลควนศรี (ดู : 43) 11 พ.ค. 2565
ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลควนศรี สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ. 2565 (ดู : 64) 25 เม.ย. 2565
การกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลควนศรีสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2565 และสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2566 (ดู : 66) 31 มี.ค. 2565
ประกาศเทศบาลตำบลควนศรี เรื่อง ผลการประชุมประชาคมระดับตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 1/2565 (ดู : 73) 24 มี.ค. 2565
ประกาศกำหนดการประชุมประชาคมระดับตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1/2565 (ดู : 70) 16 มี.ค. 2565
กำหนดวันตรวจรับพัสดุโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวแอลฟัลท์ติกคอนกรีต(AC) ถนนสายควนวัด - โคกเหรียง หมู่ที่ 8 บ้านควนวัด – หมู่ที่ 3 บ้านโคกเหรียง ตำบลควนศรี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี (งวดที่1 และงวดสุดท้าย) (ดู : 83) 23 ก.พ. 2565
ประกาศเทศบาลตำบลควนศรี เรื่อง บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2565 ในเขตเทศบาลตำบลควนศรี (ดู : 100) 21 ม.ค. 2565
ประกาศเทศบาลตำบลควนศรี เรื่อง บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง (ของกรมธนารักษ์) เพื่อใช้สำหรับคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 (ดู : 98) 21 ม.ค. 2565
ประกาศเทศบาลตำบลควนศรี เรื่อง รายชื่อพนักงานครูเทศบาลที่มีคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีมาก (ดู : 120) 6 ม.ค. 2565
ประกาศ นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลควนศรี สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2564 (ดู : 59) 24 ธ.ค. 2564
ประกาศเทศบาลตำบลควนศรี เรื่อง กำหนดวันตรวจรับพัสดุโครงการปรับปรุงถนนซอยในนา 2 หมู่ที่ 2 บ้านควนศรี ตำบลควนศรี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 118) 22 ธ.ค. 2564
ประกาศเทศบาลตำบลควนศรี เรื่อง รับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง (ดู : 157) 20 ธ.ค. 2564
ประกาศเทศบาลตำบลควนศรี เรื่อง ให้ผู้รับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในป้ายที่ตั้งในตำบลควนศรี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี อันต้องเสียภาษีป้าย ประจำปี 2565 ไปรับแบบพิมพ์ และกรอกรายละเอียดในแบบพิมพ์ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ (ดู : 125) 7 ธ.ค. 2564
จดหมายข่าว (ดู : 128) 2 ธ.ค. 2564
ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลควนศรี สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2564 (ดู : 48) 25 พ.ย. 2564
ประกาศเทศบาลตำบลควนศรี เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2565 (ดู : 121) 9 พ.ย. 2564
ประกาศเทศบาลตำบลควนศรี เรื่องการรับฟังการคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับ (ร่าง)เทศบัญญัติตำบลควนศรี เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ..........และ(ร่าง)เทศบัญญัติเทศบาลตำบลควนศรี เรื่อง ตลาด พ.ศ............ (ดู : 122) 8 พ.ย. 2564
คำสั่งเทศบาลตำบลควนศรี เรื่องแต่งต้้งพนักงานเทศบาลรักษาราชการแทนปลัดเทศบาล (ดู : 145) 4 พ.ย. 2564
การใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.2561-2565 ) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2564 ของเทศบาลตำบลควนศรี (ดู : 112) 4 พ.ย. 2564
การใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เทศบาลตำบลควนศรี (ดู : 118) 3 พ.ย. 2564
ประกาศรายชื่อพนักงานเทศบาลผู้มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2564 รอบการประเมิน ครั้งที่ 2 (วันที่ 1 เมษายน 2564 - 30 กันยายน 2564) (ดู : 115) 3 พ.ย. 2564
รายงานผลการลดพลังงาน ผ่านระบบ www.report.energy.go.th เทศบาลตำบลควนศรี ปี 2564 (ดู : 43) 27 ต.ค. 2564
ประกาศเทศบาลตำบลควนศรี เรื่องการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)) ของเทศบาลตำบลควนศรี (ดู : 102) 27 ต.ค. 2564
ประชาสัมพันธ์ แผนงาน โครงการ ประเภทรายจ่ายเพื่อการลงทุน หรือโครงการสำคัญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ดู : 122) 14 ต.ค. 2564
ประกาศเทศบาลตำบลควนศรี เรื่องแผนการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2565 (ดู : 130) 11 ต.ค. 2564
ประกาศเทศบาลตำบลควนศรี เรื่อง ประชาสัมพันธ์การสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในเเขตเทศบาลตำบลควนศรี (ดู : 130) 5 ต.ค. 2564
ประกาศเทศบาลตำบลควนศรี เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (ดู : 97) 30 ก.ย. 2564
ประกาศนัดประชุมสภาเทศบาลตำบลควนศรี สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 (ดู : 120) 27 ก.ย. 2564
 
 หน้า  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 | 
 
เทศบาลตำบลควนศรี หมู่ที่ 2 ตำบลควนศรี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84270โทรศัพท์ : 077-267049 โทรสาร : 077-267049
E-mail Address : 6841205@dla.go.th
Copyright © 2018. www.khuansri.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs