Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
   
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลควนศรี หมู่ที่ 2 ตำบลควนศรี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84270 เบอร์โทร 077-267049 fax 077-267049  
 
   ข้อมูลพื้นฐานเทศบาล
   ประวัติความเป็นมา
   แผนที่และการเดินทาง
   โครงสร้างการบริหาร
   ยุทธศาสตร์การพัฒนา
   วิสัยทัศน์และพันธกิจ
   ผลงานเทศบาล
   กฎหมายและระเบียบ
   มาตรฐานการปฎิบัติงาน
   อำนาจหน้าที่
 
แผนพัฒนาเทศบาล
   แผนพัฒนาท้องถิ่น
   แผนดำเนินงานประจำปี
   แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
เทศบัญญัติ
   เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
   เทศบัญญัติเรื่องอื่นๆ
   คู่มือบริการประชาชน
   รายงานการติดตามประเมินผลแผน
รายงาน
   รายงานทางการเงิน
   รายงานการประชุมสภา
   รายงานการประชุมผู้บริหาร
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกเทศบาล
   สำนักปลัด
   กองคลัง
   กองช่าง
   กองการศึกษา
   บุคลากรฝ่ายปกครอง
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริหาร
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๑
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อ วันที่
ราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลควนศรี (สถ.ศพด.2) เทศบาลตำบลควนศรี (ดู : 206) 24 ต.ค. 2557
ราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดกลาง บ้านควนวัด หมู่ที่ 8 ตามแบบมาตรฐานของกรมทรัพยากรน้ำ (ดู : 234) 24 ต.ค. 2557
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างงานอาคาร (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 1 จำนวน 3 โครงการ (ดู : 367) 24 ต.ค. 2557
ประกาศราคากลาง จำนวน 3 โครงการ เทศบาลตำบลควนศรี (ดู : 348) 17 ต.ค. 2557
สอบราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน สำหรับเด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลควนศรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ดู : 327) 13 ต.ค. 2557
ราคากลางโครงการก่อสร้างบุกเบิกถนนจากแยกสายเอเชีย 41 (ประชาอุทิศ 5) หมู่ที่ 1 (ดู : 196) 9 ต.ค. 2557
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายถนนเอเชีย หมู่ที่ 5 บ้านมอเก็ต ถึง หมู่ที่ 1 บ้านควนมหาชัย ตำบล ควนศรี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 233) 9 ต.ค. 2557
สอบราคาจ้างตามดครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงฯ(จ่ายขาดสะสม)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ครั้งที่ 2 จำนวน 2 โครงการ (ดู : 312) 9 ต.ค. 2557
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา (ดู : 373) 25 ส.ค. 2557
สอบราคาจ้างตามโครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงฯ (จ่ายขาดเงินสะสม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ครั้งที่ 1 จำนวน 3 โครงการ (ดู : 331) 22 ส.ค. 2557
รายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างงานประเภทงานถนน (ดู : 336) 18 ส.ค. 2557
เอกสาร ปร.4,ปร.5 และราคากลางโครงการ (ดู : 368) 28 ก.ค. 2557
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้าง(งานถนน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ในเขตเทศบาลตำบลควนศรี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 7 โครงการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ดู : 352) 25 ก.ค. 2557
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา (ดู : 339) 25 มิ.ย. 2557
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน 8 โครงการ (ดู : 339) 24 มิ.ย. 2557
กำหนดวัน เวลา สถานที่ และ เงื่อนไขการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ดู : 354) 18 มิ.ย. 2557
ประกาศ รายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างงานประเภทงานทาง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ดู : 351) 17 มิ.ย. 2557
ประกาศ ผลการพิจารณาการสอบราคาจ้างตามโครงการก่อสร้างตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค งานอาคาร จำนวน 3 โครงการ (ดู : 346) 13 มิ.ย. 2557
ประกาศ โครงการสอบราคาซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2557 (ดู : 353) 12 มิ.ย. 2557
สอบราคาจ้างตามโครงการก่อสร้างตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค งานอาคาร จำนวน 3 โครงการ (ดู : 446) 27 พ.ค. 2557
ประการราคากลางของโครงการ จำนวน 19 โครงการ (ดู : 456) 26 พ.ค. 2557
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ดู : 340) 20 มี.ค. 2557
รายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างงานประเภทงานทาง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ดู : 352) 19 มี.ค. 2557
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ในเขตเทศบาลตำบลควนศรี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 2 โครงการ (ดู : 386) 27 ก.พ. 2557
แต่งตั้งผู้ให้บริการตลาดกลางทางอิเล็กทรอนิกส์ (ดู : 345) 18 ก.พ. 2557
สอบราคาจ้างตามโครงการก่อสร้างตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ งานอาคาร จำนวน 1 โครงการ (ดู : 487) 6 ก.พ. 2557
ประกาศ รายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาประมูลจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (ดู : 411) 6 ธ.ค. 2556
สอบราคาจ้างตามโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ของหมู่ที่ 1 บ้านควนมหาชัย (ดู : 414) 3 ธ.ค. 2556
แก้ไขประกาศ จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ 2 องค์การบริหารส่วนตำบลควนศรี (ดู : 399) 3 ธ.ค. 2556
สอบราคาจ้างตามโครงการจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ครั้งที่ 2 จำนวน 5 โครงการ (ดู : 321) 3 ธ.ค. 2556
สอบราคาจ้างตามโครงการก่อสร้างตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค จำนวน 3 โครงการ (ดู : 345) 3 ธ.ค. 2556
สอบราคาจ้างตามโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ของหมุ่ที่ 1 บ้านควนมหาชัย (ดู : 361) 3 ธ.ค. 2556
สอบราคาจ้างตามโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ของหมู่ที่ 1 บ้านควนมหาชัย (ดู : 365) 3 ธ.ค. 2556
สอบราคาจ้างตามโครงการก่อสร้างตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค งานถนน จำนวน 5 โครงการ (ดู : 362) 3 ธ.ค. 2556
สอบราคาจ้างตามโครงการจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำนวน 12 โครงการ (ดู : 357) 3 ธ.ค. 2556
ประกาศสอบราคาจ้าง (ดู : 387) 3 ธ.ค. 2556
 
 หน้า  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 | 
 
เทศบาลตำบลควนศรี หมู่ที่ 2 ตำบลควนศรี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84270โทรศัพท์ : 077-267049 โทรสาร : 077-267049
Copyright © 2018. www.khuansri.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs