Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
   
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลควนศรี หมู่ที่ 2 ตำบลควนศรี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84270 เบอร์โทร 077-267049 fax 077-267049  
 
   ข้อมูลพื้นฐานเทศบาล
   ประวัติความเป็นมา
   แผนที่และการเดินทาง
   โครงสร้างการบริหาร
   ยุทธศาสตร์การพัฒนา
   วิสัยทัศน์และพันธกิจ
   ผลงานเทศบาล
   กฎหมายและระเบียบ
   มาตรฐานการปฎิบัติงาน
   อำนาจหน้าที่
 
แผนพัฒนาเทศบาล
   แผนพัฒนาท้องถิ่น
   แผนดำเนินงานประจำปี
   แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
เทศบัญญัติ
   เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
   เทศบัญญัติเรื่องอื่นๆ
   คู่มือบริการประชาชน
   รายงานการติดตามประเมินผลแผน
รายงาน
   รายงานทางการเงิน
   รายงานการประชุมสภา
   รายงานการประชุมผู้บริหาร
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกเทศบาล
   สำนักปลัด
   กองคลัง
   กองช่าง
   กองการศึกษา
   บุคลากรฝ่ายปกครอง
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริหาร
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๑
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อ วันที่
ประกาศเทศบาลตำบลควนศรี เรื่่อง กำหนดวันตรวจรับพัสดุโครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ ประจำเทศบาลตำบลควนศรี (ดู : 61) 24 พ.ค. 2562
เผยแพร่สาระสำคัญในหนังสือสัญญาโครงการจ้างเหมาบริการทำอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลควนศรี (ดู : 64) 22 พ.ค. 2562
ประกาศเทศบาลตำบลควนศรี เร่ื่อง กำหนดวันตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยยายนุ่ม หมู่ที่ 8 บ้านควนวัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 55) 21 พ.ค. 2562
ประกาศเทศบาลตำบลควนศรี เร่ื่อง กำหนดวันตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยยายนุ่ม หมู่ที่ 8 บ้านควนวัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจ (ดู : 54) 21 พ.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการจัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 57) 21 พ.ค. 2562
เผยแพร่สาระสำคัญในหนังสือสัญญาซื้อคอมพิวเตอร์ สำหรับกองช่าง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 55) 16 พ.ค. 2562
เผยแพร่สาระสำคัญในหนังสือสัญญาก่อสร้างคูระบายน้ำ ถนนสายควนศรี - มอเก็ต หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 59) 16 พ.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดทำอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลควนศรี ระหว่างวันที่ 16 พฤษภาคม - 7 มิถุนายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 59) 15 พ.ค. 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 55) 15 พ.ค. 2562
เผยแพร่สาระสำคัญในหนังสือสัญญาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายปากจน หมู่ที่ 4 บ้านวังใหญ่ (ดู : 66) 15 พ.ค. 2562
เผยแพร่สาระสำคัญในหนังสือสัญญาจัดซื้อตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 59) 14 พ.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 56) 14 พ.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับกองช่าง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 57) 14 พ.ค. 2562
ประกาศเทศบาลตำบลควนศรี เรื่อง กำหนดวันตรวจรับพัสดุโครงการปรับปรุงสนามกีฬาฟุตซอล ประจำเทศบาลตำบลควนศรี (ดู : 75) 13 พ.ค. 2562
ประกาศเทศบาลตำบลควนศรี เรื่อง กำหนดวันตรวจรับพัสดุโครงการปรับปรุงสนามกีฬาฟุตซอล ประจำเทศบาลตำบลควนศรี (ดู : 64) 10 พ.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างคูระบายน้ำ ถนนสายควนศรี - มอเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 58) 8 พ.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายปากจน หมู่ที่ 4 บ้านวังใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 59) 8 พ.ค. 2562
เผยแพร่สาระสำคัญในหนังสือสัญญาโครงการจ้างเหมาบริการเตรียมสนามแข่งขันและดูแลสนามตลอดการแข่งขัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจ (ดู : 56) 30 เม.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการเตรียมสนามแข่งขันและดูแลสนามตลอดการแข่งขัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 56) 30 เม.ย. 2562
เผยแพร่สาระสำคัญในหนังสือสัญญาโครงการจ้างเหมาบริการเต็นต์ ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 55) 30 เม.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเช่าเต้นท์ ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ควนศรีเกมส์ ครั้งที่ 22 ประจำปีพ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 55) 30 เม.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬาตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดควนศรีเกมส์ ครั้งที่ 22 ประจำปี พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 58) 30 เม.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดควนศรีเกมส์ ครั้งที่ 22 ประจำปี พ.ศ. 2562 (ดู : 53) 30 เม.ย. 2562
เผยแพร่สาระสำคัญในหนังสือสัญญาโครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงานสำหรับสำนักปลัด จำนวน 53 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 69) 24 เม.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับสำนักปลัด จำนวน 53 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 69) 24 เม.ย. 2562
เผยแพร่สาระสำคัญในหนังสือสัญญาโครงการจ้างเหมาบริการซ่อมแซมระบบไฟฟ้าของระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านควนวัด (ดู : 67) 23 เม.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมแซมระบบไฟฟ้าของระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านควนวัด (ดู : 68) 23 เม.ย. 2562
เผยแพร่สาระสำคัญในหนังสือสัญญาโครงการปรับปรุงสนามกีฬาในตำบลควนศรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 72) 22 เม.ย. 2562
เผยแพร่สาระสำคัญในหนังสือสัญญาปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ ประจำตำบลควนศรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 72) 22 เม.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 60) 19 เม.ย. 2562
เผยแพร่สาระสำคัญในหนังสือสัญญาโครงการเข้าร่วมแข่งขันฟุตบอล อบจ.คัพ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2562 (ดู : 68) 17 เม.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อตามโครงการเข้าร่วมแข่งขันฟุตบอล อบจ.คัพ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2562 จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 70) 17 เม.ย. 2562
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2562 (ดู : 56) 10 เม.ย. 2562
เผยแพร่สาระสำคัญในหนังสือสัญญา จัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมอุปกรณ์ (ดู : 82) 4 เม.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 87) 4 เม.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงสนามกีฬาในตำบลควนศรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 78) 1 เม.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ ประจำตำบลควนศรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 82) 1 เม.ย. 2562
เผยแพร่สาระสำคัญในหนังสือสัญญา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยยายนุ่ม หมู่ที่ 8 บ้านควนวัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 78) 1 เม.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยยายนุ่ม หมู่ที่ ๘ บ้านควนวัด โดยเฉพาะเจาะจง (ดู : 75) 1 เม.ย. 2562
เผยแพร่สาระสำคัญในหนังสือสัญญา โครงการจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน ๒ รายการ (ดู : 80) 1 เม.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 83) 1 เม.ย. 2562
เผยแพร่สาระสำคัญในหนังสือสัญญา โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์อื่น รายการแผงเหล็กกั้นจราจรแบบมีล้อ จำนวน ๔ แผง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 83) 1 เม.ย. 2562
เผยแพร่สาระสำคัญในหนังสือสัญญา โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ รายการป้ายไฟสามเหลี่ยมจราจร จำนวน ๒ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 83) 29 มี.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณพ์ รายการแผงเหล็กกั้นจราจรแบบมีล้อ จำนวน ๔ แผง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 78) 28 มี.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภํณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ รายการป้ายสามเหลี่ยมจราจร จำนวน ๒ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 78) 28 มี.ค. 2562
เผยแพร่สาระสำคัญในหนังสือสัญญา จ้างเหมาบริการปูแผ่นพื้นคอนกรีตทางเท้าพร้อมขุดฝังขอบคันหินหน้าเทศบาลตำบลควนศรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 82) 21 มี.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการปูแผ่นพื้นคอนกรีตทางเท้า พร้อมขุดฝังขอบคันหินด้านหน้าเทศบาลตำบลควนศรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 86) 20 มี.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กท 5951 สุราษฎร์ธานี (ดู : 86) 7 มี.ค. 2562
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 2561 - ธันวาคม 2561) (ดู : 85) 5 มี.ค. 2562
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 (ดู : 55) 4 มี.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงระบบจ่ายน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้าในตำบลควนศรี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 95) 21 ก.พ. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 105) 20 ก.พ. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 98) 20 ก.พ. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 92) 20 ก.พ. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมถนนลาดยาง หมู่ที่ 8 - หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 105) 15 ก.พ. 2562
กำหนดวันตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านควนเนียงและโครงการก่อสร้างโรงจอดรถยนต์, รถจักรยานยนต์ ของเทศบาลตำบลควนศรี (ดู : 84) 14 ก.พ. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมแซมถนนบริเวณสายสามแยกวังใหญ่ หมู่ที่ 4 บ้านวังใหญ่ (ดู : 89) 7 ก.พ. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง สำหรับกองช่าง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 88) 4 ก.พ. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอื่น ๆ สำหรับกองช่าง จำนวน 25 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 86) 4 ก.พ. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์สำนักงาน สำหรับสำนักปลัดเทศบาลตำบควนศรี จำนวน 6 รายการ (ดู : 86) 1 ก.พ. 2562
 
 หน้า  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 | 
 
เทศบาลตำบลควนศรี หมู่ที่ 2 ตำบลควนศรี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84270โทรศัพท์ : 077-267049 โทรสาร : 077-267049
Copyright © 2018. www.khuansri.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs