Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
   
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลควนศรี หมู่ที่ 2 ตำบลควนศรี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84270 เบอร์โทร 077-267049 fax 077-267049  
 
   ข้อมูลพื้นฐานเทศบาล
   ประวัติความเป็นมา
   แผนที่และการเดินทาง
   โครงสร้างการบริหาร
   ยุทธศาสตร์การพัฒนา
   วิสัยทัศน์และพันธกิจ
   ผลงานเทศบาล
   กฎหมายและระเบียบ
   มาตรฐานการปฎิบัติงาน
   อำนาจหน้าที่
 
แผนพัฒนาเทศบาล
   แผนพัฒนาท้องถิ่น
   แผนดำเนินงานประจำปี
   แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
เทศบัญญัติ
   เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
   เทศบัญญัติเรื่องอื่นๆ
   คู่มือบริการประชาชน
   รายงานการติดตามประเมินผลแผน
รายงาน
   รายงานทางการเงิน
   รายงานการประชุมสภา
   รายงานการประชุมผู้บริหาร
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกเทศบาล
   สำนักปลัด
   กองคลัง
   กองช่าง
   กองการศึกษา
   บุคลากรฝ่ายปกครอง
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริหาร
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๑
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อ วันที่
เผยแพร่สาระสำคัญในหนังสือสัญญาจ้างขุดเจาะบ่อบาดาล ของหมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 53) 21 ส.ค. 2562
เผยแพร่สาระสำคัญจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยตาเรือง หมู่ที่ 8 ตำบลควนศรี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 53) 21 ส.ค. 2562
เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 51) 21 ส.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยประชาอุทิศ 3 (ซอยลุงกล่ำ-บ้านนายวันชัย) หมู่ที่ 1 บ้านควนมหาชัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 54) 20 ส.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 51) 19 ส.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายควนเนียง - คลองพรง หมู่ที่ 6 บ้านควนเนียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 48) 19 ส.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยพรรณี หมู่ที่ 2 บ้านควนศรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 49) 19 ส.ค. 2562
เผยแพร่สาระสำคัญในหนังสือสัญญา จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 68) 15 ส.ค. 2562
เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมางานซ่อมแซมท่อส่งน้ำของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า หมู่ที่ 4 บ้านวังใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 48) 15 ส.ค. 2562
เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมางานซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านมอเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 50) 15 ส.ค. 2562
ประกาศ เทศบาลตำบลควนศรี เรืื่อง กำหนดวันตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างการ์ดเรล (ราวกันตก) บริเวณจุดเสี่ยงจุดอันตราย สายทางพรุพีลีบ หมู่ที่ 8 - หมู่ที่ 1 ตำบลควนศรี จำนวน 1 แห่ง (ดู : 51) 15 ส.ค. 2562
เผยแพร่สาระสำคัญในหนังสือสัญญา จ้างเหมางานซ่อมแซมและบำรุงรักษาตู้สาขาทั้งระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 49) 14 ส.ค. 2562
เผยแพร่สาระสำคัญในหนังสือสัญญา จ้างเหมางานซ่อมแซมติดตั้งเดินสายโทรศัพท์ เช็คระบบพร้อมใช้งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 51) 14 ส.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมางานซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านมอเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 47) 14 ส.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมางานซ่อมแซมท่อส่งน้ำของสถานีสูบน้ำด้วยระบบไฟฟ้า หมู่ที่ 4 บ้านวังใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 49) 14 ส.ค. 2562
ประกาศเทศบาลตำบลควนศรี เรื่อง กำหนดวันตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างคูระบายนำ้ ถนนสายควนศรี - มอเก็ต หมู่ที่ 5 บ้านมอเก็ต (ดู : 52) 14 ส.ค. 2562
ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลควนศรี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการศึกษา รายการหนังสือเรียนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลควนศรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 50) 13 ส.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมางานซ่อมแซมและบำรุงรักษาตู้สาขาทั้งระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 49) 13 ส.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมางานซ่อมแซมติดตั้งเดินสายโทรศัพท์ เช็คระบบพร้อมใช้งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 50) 13 ส.ค. 2562
เผยแพร่สาระจำคัญในหนังสือสัญญาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมขุดลอกคลองระบายน้ำ ซ.ห้วยไทร-ซ.บ้านตก หมู่ที่ 7 - หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 52) 13 ส.ค. 2562
เผยแพร่สาระสำคัญในหนังสือสัญญาโครงการจ้างปรับปรุงระบบจ่ายน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้าในตำบลควนศรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 55) 13 ส.ค. 2562
เผยแพร่สาระสำคัญในหนังสือสัญญาจ้างเหมางานซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กค 7708 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 52) 9 ส.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมางานซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กค 7708 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 52) 9 ส.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 51) 9 ส.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดเจาะบ่อบาดาล ของหมู่ที่ 8 บ้านควนวัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 53) 9 ส.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยตาเรือง หมู่ที่ 8 ตำบลควนศรี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 52) 9 ส.ค. 2562
เผยแพร่สาระสำคัญในหนังสือสัญญาจ้างก่อสร้างการ์ดเรล (ราวกันตก) บริเวณจุดเสี่ยงจุดอันตราย สายทางพรุพีลีบ หมู่ที่ 8 - หมู่ที่ 1 บ้านควนศรี โดยวิธีเฉาพะเจาะจง (ดู : 52) 9 ส.ค. 2562
เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาโครงการจ้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาล ของหมู่ที่ 2 บ้านควนศรี (บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลควนศรี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 51) 9 ส.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างการ์ดเรล (ราวกันตก) บริเวณจุดเสียงอันตราย สายทางพรุพีลีบ หมู่ที่ 8 - หมู่ที่ 1 ตำบลควนศรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 49) 8 ส.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาล หมู่ที่ 2 บ้านควนศรี(บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลควนศรี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 50) 8 ส.ค. 2562
เผยแพร่สาระสำคัญในหนังสือสัญญาจ้างขยายเขตปรปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านควนวัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 53) 8 ส.ค. 2562
เผยแพร่สาระสำคัญในหนังสือสัญญาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมถมหลุมบ่อ ซอยตาเรือง หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 47) 8 ส.ค. 2562
เผยแพร่สาระสำคัญในหนังสือสัญญาโครงการจ้างวางท่อระบายน้ำ คสล. ซอยนายนิ่ง หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 49) 8 ส.ค. 2562
เผยแพร่สาระสำคัญในหนังสือสัญญาโครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านควนศรี โดยวิธีเฉพาะจาะจง (ดู : 47) 8 ส.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมขุดลอกคูระบายน้ำซอยห้วยไทร - ซอยบ้านตก หมู่ที่ 7 - หมู่ที่ 8 บ้านควนศรี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 48) 8 ส.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงระบบจ่ายน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้าในตำบลควนศรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 47) 8 ส.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยนายนิ่ง หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 51) 5 ส.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านควนศรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 50) 5 ส.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านควนวัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 50) 5 ส.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมถมหลุมบ่อ ซอยตาเรือง หมู่ที่ 8 บ้านควนวัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 48) 5 ส.ค. 2562
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายควนเนียง-คลองพรง หมู่ที่ 6 บ้านควนเนียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 52) 30 ก.ค. 2562
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยประชาอุทิศ 3 (ซอยลุงกล่ำ-บ้านนายวันชัย) หมู่ที่ 1 บ้านควนมหาชัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 51) 30 ก.ค. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยพรรณี หมู่ที่ 2 บ้าควนศรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 51) 30 ก.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบุกเบิกก่อสร้างถนนสายบ้านควนพรุพี-มอเก็ต (หมู่ที่ 7 - หมู่ที่ 5) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 55) 19 ก.ค. 2562
เผยแพร่สาระสำคัญในหนังสือสัญญาโครงการจ้างก่อสร้างติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบและตีเส้นจราจรเตือนเขตชุมชน ถนนสายควนศรี-มอเก็ต (ดู : 54) 10 ก.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมางานซ่อมบำรุงยานพาหนะรถยนต์ตรวจการณ์ อปพร.หมายเลขทะเบียน กท 5950 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 51) 2 ก.ค. 2562
เผยแพร่สาระสำคัญในหนังสือสัญญาซื้อตามโครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลต้านยาเสพติด อบจ.สุราษฎร์ธานี FA CUP โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 51) 1 ก.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตามโครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลต้านยาเสพติด อบจ.สุราษฎร์ธานี FA CUP โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 51) 1 ก.ค. 2562
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างบุกเบิกก่อสร้างถนนสายบ้านควนพรุพี-มอเก็ต (หมู่ที่ 7 - หมู่ที่ 5) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 56) 1 ก.ค. 2562
ประกาศเทศบาลตำบลควนศรี เรื่่อง กำหนดวันตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างขยายถนนสายบ้านตก หมู่ที่ 8 บ้านควนวัด (ดู : 52) 24 มิ.ย. 2562
เผยแพร่สาระสำคัญในหนังสือสัญญาจ้างเหมาบริการตัดหญ้าสองข้างทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 49) 21 มิ.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการตัดหญ้าสองข้างทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 55) 21 มิ.ย. 2562
เผยแพร่สาระสำคัญในหนังสือสัญญาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับกองช่าง จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 54) 19 มิ.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับกองช่าง จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 54) 19 มิ.ย. 2562
เผยแพร่สาระสำคัญในหนังสือสัญญาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 52) 17 มิ.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบและตีเส้นจราจรเตือนเขตชุมชน ถนนสายควนศรี-มอเก็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 57) 17 มิ.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการเครื่องทำน้ำร้อน - น้ำเย็น แบบต่อท่อ ขนาด 2 ก๊อก จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 54) 10 มิ.ย. 2562
กำหนดวันตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายปากจน หมู่ที่ 4 บ้านวังใหญ่ (ดู : 58) 10 มิ.ย. 2562
ประกาศเทศบาลตำบลควนศรี เรื่อง กำหนดวันตรวจรับพัสดุโครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ ประจำเทศบาลตำบลควนศรี (ครั้งที่ 2) (ดู : 55) 4 มิ.ย. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบและตีเส้นจราจรเตือนเขตชุมชน ถนนสายควนศรี-มอเก็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 281) 27 พ.ค. 2562
 
 หน้า  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 | 
 
เทศบาลตำบลควนศรี หมู่ที่ 2 ตำบลควนศรี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84270โทรศัพท์ : 077-267049 โทรสาร : 077-267049
Copyright © 2018. www.khuansri.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs