Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
   
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลควนศรี หมู่ที่ 2 ตำบลควนศรี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84270 เบอร์โทร 077-267049 fax 077-267049  
 
   ข้อมูลพื้นฐานเทศบาล
   ประวัติความเป็นมา
   แผนที่และการเดินทาง
   โครงสร้างการบริหาร
   ยุทธศาสตร์การพัฒนา
   วิสัยทัศน์และพันธกิจ
   ผลงานเทศบาล
   กฎหมายและระเบียบ
   มาตรฐานการปฎิบัติงาน
   อำนาจหน้าที่
 
แผนพัฒนาเทศบาล
   แผนพัฒนาท้องถิ่น
   แผนดำเนินงานประจำปี
   แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
เทศบัญญัติ
   เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
   เทศบัญญัติเรื่องอื่นๆ
   คู่มือบริการประชาชน
   รายงานการติดตามประเมินผลแผน
รายงาน
   รายงานทางการเงิน
   รายงานการประชุมสภา
   รายงานการประชุมผู้บริหาร
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกเทศบาล
   สำนักปลัด
   กองคลัง
   กองช่าง
   กองการศึกษา
   บุคลากรฝ่ายปกครอง
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริหาร
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๑
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อ วันที่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับกองช่าง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 51) 19 พ.ย. 2562
เผยแพร่สาระสำคัญจ้างเหมาบริการพื้นที่และดูแลเว็บไซด์หน่วยงานเทศบาลตำบลควนศรี(รายปี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 57) 19 พ.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการพื้นที่และดูแลเว็บไซด์หน่วยงานเทศบาลตำบลควนศรี(รายปี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 55) 19 พ.ย. 2562
เผยแพร่สาระสำคัญในหนังสือสัญญาตามโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 57) 6 พ.ย. 2562
ประกาศเทศบาลตำบลควนศรี เรื่อง กำหนดวันตรวจรับพัสดุโครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ของหมู่ที่ 8 บ้านควนวัด (ดู : 54) 6 พ.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการตามโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. 2562 จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 56) 6 พ.ย. 2562
ประกาศเทศบาลตำบลควนศรี เรื่อง กำหนดวันตราจรับพัสดุโครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำแบบหินเรียงในกล่อง (GABION) ลำคลองหนองเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านวังใหญ่ ตำบลควนศรี (จำนวน 3 จุด) กว้าง 3 เมตร ยาว 6 เมตร สูง 1 เมตร (ดู : 54) 6 พ.ย. 2562
ประกาศเทศบาลตำบลควนศรี เรื่่อง กำหนดวันตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยพรรณี หมู่ที่ 2 บ้านควนศรี (ดู : 57) 5 พ.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อตามโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 61) 4 พ.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาตามโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 55) 4 พ.ย. 2562
ประกาศเทศบาลตำบลควนศรี เรื่อง กำหนดวันตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างฝายนำ้ล้นแบบหินเรียงในกล่อง (GABION) คลองวัด หมู่ที่ 8 บ้านควนวัด ตำบลควนศรี (จำนวน 2 จุด) กว้าง 3 เมตร ยาว 6 เมตร สูง 1 เมตร (ดู : 59) 1 พ.ย. 2562
เผยแพร่สาระสำคัญในหนังสือสัญญาโครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 2/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 57) 31 ต.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 2/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 58) 31 ต.ค. 2562
เผยแพร่สาระสำคัญโครงการจ้างเหมาบริการจัดทำอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลควนศรี ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน - 15 พฤษภาคม 2563 (เฉพาะวันที่จัดการเรียนการสอน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 54) 31 ต.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการจัดทำอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลควนศรี ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน - 15 พฤษภาคม 2563 (เฉพาะวันที่จัดการเรียนการสอน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 53) 29 ต.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ (ดู : 50) 21 ต.ค. 2562
ประกาศเทศบาลตำบลควนศรี เรื่อง กำหนดวันตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยประชาอุทิศ 3 (ซอยลุงกล่ำ - บ้านนายวันชัย) หมู่ที่ 1 บ้านควนมหาชัย (ดู : 52) 15 ต.ค. 2562
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ดู : 57) 11 ต.ค. 2562
เผยแพร่สาระสำคัญในหนังสือสัญญา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 51) 1 ต.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการจ้างโครงการจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติการฉุกเฉิน (กู้ชีพ) ประจำเดือนตุลาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 58) 30 ก.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน รายการหนังสือพิมพ์รายวัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 49) 30 ก.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 49) 30 ก.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น แผนงานรักษาความสงบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2563 ระยะเวลา 12 เดือน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 - กันยายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 50) 30 ก.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น แผนงานการเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2563 ระยะเวลา 12 เดือน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 - กันยายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 51) 30 ก.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น แผนงานสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2563 ระยะเวลา 12 เดือน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 - กันยายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 50) 30 ก.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น แผนงานบริหารงานทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระยะเวลา 12 เดือนระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 - กันยายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 51) 30 ก.ย. 2562
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (เพิ่มเติม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ดู : 53) 30 ก.ย. 2562
เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาโครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำแบบหินเรียงในกล่อง (GABION) หมู่ที่ 8 บ้านควนวัด ตำบลควนศรี (จำนวน 2 จุด) กว้าง 3 เมตร ยาว 6 เมตร สูง 1 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 57) 30 ก.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำแบบหินเรียงในกล่อง (GABION) คลองหนองเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านควนวัด ตำบลควนศรี (จำนวน 2 จุด) กว้าง 3 เมตร ยาว 6 เมตร สูง 1 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 55) 30 ก.ย. 2562
เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาโครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำแบบหินเรียงในกล่อง (GABION) คลองหนองเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านวังใหญ่ ตำบลควนศรี (จำนวน 3 จุด) กว้าง 3 เมตร ยาว 6 เมตร สูง 1 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 54) 30 ก.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำแบบหินเรียงในกล่อง (GABION) คลองหนองเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านวังใหญ่ ตำบลควนศรี (จำนวน 3 จุด) กว้าง 3 เมตร ยาว 6 เมตร สูง 1 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 54) 30 ก.ย. 2562
เผยแพร่สาระสำคัญจ้างเหมาบริการงานซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างถนนสาธารณะในหมู่บ้านหมู่ที่ 2 7 และ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 60) 25 ก.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการงานซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างถนนสาธารณะในหมู่บ้านหมู่ที่ 2 7 และ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 51) 25 ก.ย. 2562
เผยแพร่สาระสำคัญในหนังสือสัญญาโครงการจ้างเหมาบริการงานซ่อมแซมฝ้าเพดานและกระเบื้องมุงหลังคมฯ (ดู : 58) 24 ก.ย. 2562
ประกาศผู้ขนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการงานซ่อมแซมฝ้าเพดานและกระเบื้องมุงหลังคาอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลควนศรี และอาคารศูนย์ อปพร.ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 56) 24 ก.ย. 2562
เรื่อง กำหนดวันตรวจรับพัสดุโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาล ของหมู่ที่ 2 บ้านควนศรี (บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลควนศรี) (ดู : 58) 24 ก.ย. 2562
ประกาศตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยตาเรือง หมู่ที่ 8 ตำบลควนศรี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 56) 19 ก.ย. 2562
เผยแพร่สาระสำคัญในหนังสือสัญญาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยพรรณี หมู่ที่ 2 บ้านควนศรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 55) 18 ก.ย. 2562
เผยแพร่สาระสำคัญในหนังสือสัญญาโครงการจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 65) 16 ก.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 55) 16 ก.ย. 2562
เผยแพร่สาระสำคัญในการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลควนศรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 57) 16 ก.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลควนศรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 55) 16 ก.ย. 2562
เผยแพร่สาระสำคัญในหนังสือสัญญาโครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายควนเนียง - คลองพรง หมู่ที่ 6 บ้านควนเนียง โดยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 57) 16 ก.ย. 2562
เผยแพร่สาระสำคัญในหนังสือสัญญาโครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยประชาอุทิศ 3 (ซอยลุงกล่ำ-บ้านนายวันชัย) หมู่ที่ 1 บ้านควนมหาชัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 55) 10 ก.ย. 2562
เผยแพร่สาระสำคัญในหนังสือสัญญา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์สำหรับกองคลัง จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 53) 5 ก.ย. 2562
เผยแพร่สาระสำคัญในหนังสมือสัญญาโครงการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักปลัด จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 52) 5 ก.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับกองคลังเทศบาลตำบลควนศรี จำนวน 7 รายการ (ดู : 52) 4 ก.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักปลัดเทศบาลตำบลควนศรี จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 53) 4 ก.ย. 2562
เผยแพร่สาระสำคัญในหนังสือสัญญาโครงการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักปลัดเทศบาลตำบลควนศรี จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 54) 3 ก.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักปลัดเทศบาลตำบลควนศรี จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 57) 3 ก.ย. 2562
เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาโครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับกองคลัง จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 53) 3 ก.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานสำหรับกองคลัง จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 53) 3 ก.ย. 2562
เผยแพร่สาระสำคัญในหนังสือสัญญาจ้างก่อสร้างบุกเบิกถนนสายบ้านควนพรุพี - มอเก็ต (หมู่ที่ 7 - หมู่ที่ 5) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 56) 30 ส.ค. 2562
เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญา โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงานสำหรับสำนักปลัดเทศบาลตำบลควนศรี จำนวน 19 รายการ (ดู : 57) 26 ส.ค. 2562
เผยแพร่สาระสำคัญในหนังสือสัญญาวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับสำนักปลัด จำนวน 19 ราย (ดู : 58) 26 ส.ค. 2562
ประกาศเทศบาลตำบลควนศรี เรื่อง กำหนดวันตรวจรับพัสดุ จำนวน 6 โครงการ (ดู : 64) 22 ส.ค. 2562
เผยแพร่สาระสำคัญจัดซื้อตามโครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 56) 21 ส.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อตามโครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน โดยวิธีเฉพาะเจะจง (ดู : 52) 21 ส.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงานสำหรับสำนักปลัดเทศบาลตำบลควนศรี จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 53) 21 ส.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับสำนักปลัดเทศบาลตำบลควนศรี จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 51) 21 ส.ค. 2562
 
 หน้า  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 | 
 
เทศบาลตำบลควนศรี หมู่ที่ 2 ตำบลควนศรี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84270โทรศัพท์ : 077-267049 โทรสาร : 077-267049
Copyright © 2018. www.khuansri.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs