Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
   
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลควนศรี หมู่ที่ 2 ตำบลควนศรี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84270 เบอร์โทร 077-267049 fax 077-267049  
 
   ข้อมูลพื้นฐานเทศบาล
   ประวัติความเป็นมา
   แผนที่และการเดินทาง
   โครงสร้างการบริหาร
   ยุทธศาสตร์การพัฒนา
   วิสัยทัศน์และพันธกิจ
   ผลงานเทศบาล
   กฎหมายและระเบียบ
   มาตรฐานการปฎิบัติงาน
   อำนาจหน้าที่
   ข้อมูลผู้บริหาร
   สายตรงนายก
 
เเผนพัฒนาเทศบาล
   แผนพัฒนาท้องถิ่น
   แผนดำเนินงานประจำปี
   แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
   คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
   ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
   E-Service
   แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
   แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
   ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
   นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   ช่องทางเเจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
   การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
   เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
   การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
   การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
   การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
   แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตประจำปี
   มาตรการเผยเเพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
   มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
   มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   การดำเนินการตามมาตรการการส่งเสริมคุณธรรม เเละความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   รายงานการติดตามประเมินผลแผน
เทศบัญญัติ
   เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
   เทศบัญญัติเรื่องอื่นๆ
   คู่มือบริการประชาชน
รายงาน
   รายงานทางการเงิน
   รายงานการประชุมสภา
   รายงานการประชุมผู้บริหาร
   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
   รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
   รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
   รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
   รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   รายงานผลการบริหารเเละพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
   กิจการสภา
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   หัวหน้าส่วนราชการ
   สมาชิกเทศบาล
   สำนักปลัด
   กองคลัง
   กองช่าง
   กองการศึกษา
   บุคลากรฝ่ายปกครอง
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริหาร
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๑
ว่าง
  ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลควนศรี
คำสั่ง มอบอำนาจให้ปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรีด้านการบริการประชาชน (ดู : 14)
คำสั่ง มอบหมายให้ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และเลขานุการนายกเทศมนตรีปฏิบัติหน้าที่ (ดู : 8)
ประกาศ เรื่อง มอบอำนาจให้ปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรีด้านการบริการประชาชน (ดู : 9)
คำสั่ง มอบอำนาจให้รองนายกเทศมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรีตำบลควนศรี (ดู : 13)
แต่งตั้งพนักงานเทศบาลรักษาราชการแทนปลัดเทศบาล (ดู : 14)
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรี (ดู : 12)
ประกาศแผนอัตรากำลัง3ปี ประจำปีพ.ศ.2564-2566 ปรับปรุงครั้งที่1 (ดู : 30)
แต่งตั้งรองนายกเทศมนตรี เลขานุการ ที่ปรึกษา (ดู : 18)
เรื่อง ประกาศรายชื่อพนักงานเทศบาลผู้มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2563 รอบการประเมินครั้งที่ 1 (วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564) (ดู : 78)
เรื่อง รายชื่อพนักงานครูเทศบาลที่มีคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีมาก (ดู : 60)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง เทศบาลตำบลควนศรี
ประกาศเทศบาลตำบลควนศรี เรื่อง กำหนดวันตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านควนพรุพี (ติดตั้งถังเก็บน้ำทรงแซมเปญ ขนาดความจุ 20 ลูกบาศก์เมตร) (ดู : 26)
ประกาศเทศบาลตำบลควนศรี เรื่อง กำหนดวันตรวจรับพัสดุโครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สายทุ่งกรูด ของหมู่ที่ 5 บ้านมอเก็ต ตำบลควนศรี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 32)
ประกาศเทศบาลตำบลควนศรี เรื่อง กำหนดวันตรวจรับพัสดุโครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สายประชาอุทิศ 1 หมู่ที่ 1 บ้านควนมหาชัย ตำบลควนศรี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 41)
ประกาศเทศบาลตำบลควนศรี เรื่อง กำหนดวันตรวจรับพัสดุโครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สายวังใหญ่ – ท่าชี ของหมู่ที่ 4 บ้านวังใหญ่ ตำบลควนศรี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี  (ดู : 26)
ประกาศเทศบาลตำบลควนศรี เรื่อง กำหนดวันตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างสนามกีฬาฟุตซอล (กลางแจ้ง) ณ โรงเรียนบ้านควนพรุพี หมู่ที่ 7 บ้านควนพรุพี ตำบลควนศรี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี  (ดู : 31)
กำหนดวันตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (ติดตั้งถังเก็บน้ำทรงแซมเปญ ขนาดความจุ 20 ลูกบาศก์เมตร) ของหมู่ที่ 1 บ้านควนมหาชัย และโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยประชาอุทิศ3 (ซอยลุงกล่ำ-บ้านนายวันชัย) หมู่ที่ 1 บ้านควนมหาชัย (ดู : 38)
กำหนดวันตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยประชาอุทิศ 3 (ซอยลุงกล่ำ – บ้านนายวันชัย) หมู่ที่ 1 บ้านควนมหาชัย (ดู : 44)
กำหนดวันตรวจรับวัสดุโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (ติดตั้งถังเก็บน้ำทางแซมเปญ ขนาดความจุ 20 ลูกบาศก์เมตร) ของหมู่ที่ 1 บ้านควนมหาชัย (ดู : 36)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติการฉุกเฉิน (กูชีพ) ระหว่างเดือนเมษาษา - กันยายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาจง (ดู : 25)
กำหนดวันตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยประชาอุทิศ 3 (ซอยลุงกล่ำ–บ้านนายวันชัย) หมู่ที่ 1 บ้านควนมหาชัย (ดู : 27)
ประมวลภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม อปท.จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 
กิจกรรม Big Cleaning Day
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
การแข่งขันกีฬานักเรียนเครือข่ายพรุพีควนศรี ระหว่างวันที่ 17 - 18 ธันวาคม 2562
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตำบลควนศรี จังหวัดกระบี่
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อรองรับภัยพิบัติ​(ครั้งที่2)
​บริเวณสะพานหน้าฝายน้ำล้นบ้านโคกเหรียง​...
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
กิจกรรมจิตอาสาเพื่อรองรับภัยพิบัติในพื้นที่​
บริเวณสะพานควนเนียง​ หมู่ที่6 ตำบลควนศรี
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
กิจกรรมลอยกระทง ปี 62
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ประเพณีชักพระ 2562 เทศบาล
ตำบลควนศรี ร่วมกับวัดควนศรี
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
รูปภาพกิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการอบรม
ของเทศบาลตำบลควนศรี ประจำปี2562
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ภาพกิจกรรม กิจกรรมรดน้ำผู้สูงอายุ
ประจำปี 2562 เมื่อวันจันทร์ที่
15 เมษายน 2562 ณ ศาลาอเนกประสงค์...
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2562
 
  อ่านรายละเอียด  
 
ภาพโครงการที่ดำเนินการในพื้นที่เทศบาล
  หนังสือสั่งการ เทศบาลตำบลควนศรี
  กระดานสนทนา   ตั้งกระทู้ใหม่       ดูทั้งหมด     

แบบสำรวจความพึงพอใจ
ของประชาชน
ที่มาใช้บริการกับ
ทต.ควนศรี

   
เทศบาลตำบลควนศรี หมู่ที่ 2 ตำบลควนศรี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84270โทรศัพท์ : 077-267049 โทรสาร : 077-267049
E-mail Address : 6841205@dla.go.th
Copyright © 2018. www.khuansri.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs