Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
   
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลควนศรี หมู่ที่ 2 ตำบลควนศรี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84270 เบอร์โทร 077-267049 fax 077-267049  
 
   ข้อมูลพื้นฐานเทศบาล
   ประวัติความเป็นมา
   แผนที่และการเดินทาง
   โครงสร้างการบริหาร
   ยุทธศาสตร์การพัฒนา
   วิสัยทัศน์และพันธกิจ
   ผลงานเทศบาล
   กฎหมายและระเบียบ
   มาตรฐานการปฎิบัติงาน
   อำนาจหน้าที่
   ข้อมูลผู้บริหาร
   สายตรงนายก
   นโยบายผู้บริหาร
 
เเผนพัฒนาเทศบาล
   แผนพัฒนาท้องถิ่น
   แผนดำเนินงานประจำปี
   แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
   คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
   ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
   E-Service
   แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
   แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
   ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
   นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   ช่องทางเเจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
   การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
   เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
   การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
   การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
   การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
   แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตประจำปี
   มาตรการเผยเเพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
   มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
   มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   การดำเนินการตามมาตรการการส่งเสริมคุณธรรม เเละความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
   รายงานการติดตามประเมินผลแผน
เทศบัญญัติ
   เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
   เทศบัญญัติเรื่องอื่นๆ
   คู่มือบริการประชาชน
รายงาน
   รายงานทางการเงิน
   รายงานการประชุมสภา
   รายงานการประชุมผู้บริหาร
   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
   รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
   รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
   รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
   รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   รายงานผลการบริหารเเละพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
   กิจการสภา
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
   แบบสอบถามความพึงพอใจการให้บริการ เทศบาลตำบลควนศรี
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   หัวหน้าส่วนราชการ
   สมาชิกเทศบาล
   สำนักปลัด
   กองคลัง
   กองช่าง
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริหาร
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๑
นายธีระ โพธิ์เพชร
นายกเทศมนตรี
เทศบาลตำบลควนศรี
  ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลควนศรี
ประกาศเทศบาลตำบลควนศรี เรื่อง เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ดู : 3)
ประกาศกำหนดวันตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านปากจน หมู่ที่ 4 ตำบลควนศรี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี (งวดที่ 1 งวดสุดท้าย) (ดู : 10)
ประชาสัมพันธ์และคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการ 1 ตำบล 1ช่างไฟฟ้า (ดู : 14)
ประกาศกำหนดวันตรวจรับพัสดุโครงงานการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (พร้อมติดตั้งถังเก็บน้ำทรงแชมเปญ ขนาดความจุ 20 ลูกบาศก์เมตร) หมู่ที่ 3 บ้านโคกเหรียง ตำบลควนศรี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี (งวดที่ 1 และงวดสุดท้าย) (ดู : 22)
ประกาศเทศบาลตำบลควนศรี เรื่อง ผลการประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ดู : 17)
ประกาศเทศบาลตำบลควนศรี เรื่อง มาตรการป้องกันและการละเว้นในการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฏหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะของเทศบาลตำบลควนศรี (ดู : 20)
ประกาศ กำหนดการประชุมประชาคมระดับตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 2/2565 (ดู : 20)
ประกาศเทศบาลตำบลควนศรี เรื่องการขยายกำหนดวลาดำเนินการตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2565 (ดู : 28)
ประกาศเทศบาลตำบลควนศรี เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง (ดู : 33)
ข่าวประชาสัมพันธ์ แผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2566-2570) (ดู : 23)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง เทศบาลตำบลควนศรี
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยโรงเรียนบ้านควนพรุพีถึงบ้านนายสมพงษ์ พัฒน์ศรีทอง (หมู่ที่ ๗) (ดู : 13)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร และราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตซอยบ้านนางพะยอมถึงบ้านนายสิทธิพร ซอยประชาอุทิศ 4 หมู่ที่ 1 บ้านควนมหาชัย (ดู : 10)
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถบรรทุก ขนาด ๖ ล้อ แบบกระบะยกเทท้ายติดตั้งเครนพร้อมกระเช้าไฟฟ้า มีกำลังสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๕๐ แรงม้า กระเช้ายกได้ไม่น้อยกว่า ๑๒.๐๐ เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 36)
ประชาสัมพันธ์กำหนดวันเวลาตรวจรับพัสดุ (ดู : 25)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถบรรทุก ขนาด 6 ล้อ แบบกระบะยกเท้ายติดตั้งเครนพร้อมกระเช้าไฟฟ้า มีกำลังสูงสุดไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า กระเช้ายกได้ไม่น้อยกว่า 12.00 เมตร จำนวน 1 คัน (ดู : 25)
ประกาศกำหนดวันตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้าง คสล.ซอยประมินทร์ ม.3 บ้านโคกเหรียง  (ดู : 33)
ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ประมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน (ดู : 65)
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ บ้านโคกเหรียง (ติดตั้งถังเก็บน้ำทรงแชมเปญ ขนาดความจุ ๒๐ ลบ.ม.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 73)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างลานกีฬา สนามฟุตซอล หมู่ที่ 1 บ้านควนมหาชัย (ดู : 74)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านโคกเหรียง (ดู : 57)
ประมวลภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม อปท.จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 
กิจกรรมวันเทศบาล ประจำปี พ.ศ. 2565
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ภาพกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2565
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
กิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2564
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการเฝ้าระวังโควิด-19ในชุมชนด้วยชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ประจำปีงบประมาณ 2565
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
สรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบฯ2564
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการฝึกอบรมบุคลากรของเทศบาลตำบลควนศรี ประจำปี ๒๕๖๔
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
กิจกรรม Big Cleaning Day
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
การแข่งขันกีฬานักเรียนเครือข่ายพรุพีควนศรี ระหว่างวันที่ 17 - 18 ธันวาคม 2562
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตำบลควนศรี จังหวัดกระบี่
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อรองรับภัยพิบัติ​(ครั้งที่2)
​บริเวณสะพานหน้าฝายน้ำล้นบ้านโคกเหรียง​...
 
  อ่านรายละเอียด  
 
ภาพโครงการที่ดำเนินการในพื้นที่เทศบาล
  หนังสือสั่งการ เทศบาลตำบลควนศรี
  กระดานสนทนา   ตั้งกระทู้ใหม่       ดูทั้งหมด     

แบบสำรวจความพึงพอใจ
ของประชาชนที่มาใช้บริการกับ
ทต.ควนศรี

ช่องทางร้องเรียนเรื่องทุจริต
ทต.ควนศรี

 
เทศบาลตำบลควนศรี หมู่ที่ 2 ตำบลควนศรี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84270โทรศัพท์ : 077-267049 โทรสาร : 077-267049
E-mail Address : 6841205@dla.go.th
Copyright © 2018. www.khuansri.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs